Feeds:
רשומות
תגובות

דורון דרשה

"איש כמתנת ידו"

לפרשת ראה

הרשימה השבועית מוקדשת כדורון דרשה לחתונת בתי משואה ואורי לבית איגרא

 מה נותנים מתנה לחתונה ?

היום מקובל לתת צ'ק  מכובד או סט כלים לבית החדש. האם חשבתם  להביא  ספר קודש מתנה לחתן?

מסתבר שפעם אכן כך נהגו. ואף שם מיוחד יש למנהג זה:

דורון דרשה לחתן

מדוע  נקראת המתנה לחתן וכלה "דורון דרשה"  ('דרשה געשענק' באידיש) ?

הפוסקים האחרונים דנים בשאלה האם מותר לתת בשבת ובחג מתנה לחתן, והצגת השאלה היא לגבי "הנוהגים לתת כלים במתנה לחתן הדורש", שכן מנהגם היה שהחתן היה דורש בשבת שלפני החתונה, והציבור היה מעניק לו מתנות "כדורון דרשה".מכאן התפתח השם ביידיש דרשה געשענק (מתנת דרשה או דורון דרשה).

שמואל גלברד,  מדור "שאל את הרב", אתר מורשת.

 

שתי דוגמאות ל"דורון דרשה" מאוספי ספריית הרמב"ם לפניכם.

באופן אקראי – ולא מוסבר – שתי ההקדשות הנן מאותו מקום – העיירה ראאב  בהונגריה.

1.

הרב ישכר שלמה  טייכטל  הי"ד (הידוע בספרו "אם הבנים שמחה") העניק דורון דרשה לבן גיסו את ספרו שאלות ותשובות משנה שכיר.


משנה1
משנה2

 

וכך כתב לו:

בעז"ה

ה"ז למתנה לדורן דרשה ולמנחת

מזכרת לחתן גיסי  הגאון  מראאב ה"ה האברך

הרב החו"ב  מטע קדש וחוטר מגזע היחוס  והמעלה

כמו"ה יונתן שטראססער שליט"א* ובעה"ח פ"ק ראאב

יצ"ו … תרפ"ו  לפ"ק … ממני הצעיר המחבר

 

* הרב יונתן שטראססער נולד בשנת 1898, היה דיין ומו"צ בקהילת ראאב. נרצח בשואה. דף עדות עליו קיים בארכיון יד ושם.

 2.

שמואל לוינגר מעיר ראאב העניק את ספר שאלות ותשובות רבינו משולם איגרא כדורון דרשה , והוסיף הקדשה בעיפרון בראש דף השער וזה לשונה:

לדורן דרשה ולמזכרת אהבה  לידידי

הב' החתן  תמים במעלות ומדות טובות חו"ב

חו"ש… חדש מלא ישן בקי בתורה ורגיל ביראת

ה' טהורה כש"ת מו"ה  אפרים מנשה ירוחם כהן צדק*

ליום חתונתו ושמחת לבו מנאי

הק' שמואל לאווינגער

מעיר ראאב יצ"ו

תרצ לפ"ק

 

*הרב  אפרים מנשה ירוחם הכהן  וילקוביץ נפטר בדמי ימיו בשנת תרצ"ג (1933). מחבר קונטרס פרי ירוחם (נדפס בתוך ספר מגילת אסתר ע"פ שושנת יעקב, בני ברק תשנ"ט)

 

דורון1

 

 

———————————————————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

ילד פלא

"למען ירבו ימיכם וימי בניכם"

לשבת פרשת עקב

ילד פלא

סדרת זוטות 12:  פנקס קטן יש לי ובו רשמתי במשך שנים  מה שתפש את עיני: פריטים מיוחדים. עותקים חריגים. זוטות וסתם פיקנטריה.

אשע3

 

בפתיח לספר "עט ברזל" לרב טוביה אשע* (ברלין, תקצ"ב 1832)  מסופר, שהיו להוריו עוד אחד עשר ילדים, שלא האריכו ימים.

 המיוחד שבהם נכתב עליו תיאור פנטסטי של ילד פלא.

תיאור זה מתחלק לשניים:

א. חריפותו בלימוד. ידוע בין לומדי התורה שדברי  בעל המאור והרמב"ן הנדפסים על הרי"ף הם מהקשים להבנה לכל צורב הלומד גמרא, ואילו הוא – הילד אברהם –  דחה דבריהם ותקנם !

ב. כושר המצאה במלאכה – היה מציע הצעות שיפור לאומנים במלאכות. תחבולות שונות שלא עלו על דעתם.

"ואחד מהילדים רבי אברהם ז"ל עלה על כולמו, כאשר למד רבו אתו בש"ס היה מקשה ומתרץ כאחד הגדולים היושבים על מדין בישראל, היה רצוף בדבריו דברי הראשונים בעה"מ [=בעל המאור] ורמב"ן ודחה אתהם ותקנם עדי שאמר רבו שאינו יכול עוד ללמוד אתו. כאשר בא אל אומן במלאכת חרש וחושב היה מראה לעשות אתהן בתחבולות שונות בחכמה נפלאה, ואם הגדיל היה נעשה הפלא ופלא בכל החכמות. הוי ! כי לא בא לשבע שנים, וישן ונאחז בסנסני עדן עולם העליון זכרונו לברכה".

אשע2

 שימו לב ! הילד פלא לא הגיע לגיל שבע !!!

אינני יודע מה היה עולה בחלקו של אותו ילד אילו היה זוכה  להגיע לגדלות,

נראה שהעולם הפסיד גאון מיוחד במינו.

 

———————————————————————————————————————————————–

* המחבר הרב טוביה אשע, רבה של צעמפלבורג,  היה ידידו של הרב עקיבא איגר זצ"ל, והוא מוזכר לשבח באגרותיו  ובתשובותיו.

ספר "עט  ברזל"  ראוי לסקירה בפני עצמו. אציין שלשה סיבות :

1. בשער הספר מופיע תיאור יוצא דופן :

"ובענותנותו הגדולה לא אבה לעלות על כסאות  הנשאות והלך לביתו ק"ק קראטשין לסדר חבוריו ואיננו כי לקח אותו אלקים".

2. בן המחבר (המו"ל)  במקום הסכמות כותב  התנצלות, בלשון מושחזת:

"הן לא יאשימוני הרבנים הגדולים היושבים על מדין בישראל שלא לקחתי שום הסכמה, כי כתבתי עבור זה לגאון אחד אוהבו של אאמ"ו הגאון זללה"ה והשיב לי בזה"ל:  ההסכמה היא מבלי צורך והכרחי כי מר אביו הגאון הגדול זצל הי' גדול ליהודים והמפורסם א"צ ראיה… ואמרתי אם כן הדבר למה אביא מנחת זכרון מזכרת עון, ואיך הבן יפגע בכבוד האב רבי' הגדול זצוקללה"ה ןלכן חדלתי מזה"

3. בקורות חייו מובאים  ידיעות על משפחתו, ושהיתה לו אגרת יחוס על קלף, "אשר היה חוטר מגזע שלש מאות רבנים גאוני עולם דור אחר דור כסדרן" .

 

——————————————————–

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה

לשבת "נחמו" – פרשת ואתחנן

במשך עשרים שנים רצופות עבד ר' יצחק גולדהאר בחיבור ספרו "אדמת קדש", על אתרי ארץ ישראל וגבולותיה לאור המקורות.

לצורך כך עבר בארץ לאורכה ולרוחבה, חקר את תושביה הערביים ועמל על זיהוי מקומות רבים.

גולדצהאר4

פרי מחקרו יצא בספר עב כרס בליווי מפות צבעוניות שצוירו במיוחד לספר זה.

הספר נדפס בירושלים בשנת תרע"ג (1913) ונלווות עליו הסכמות נלהבות מרבני ארץ ישראל: הרידב"ז, הרב יצחק ירוחם דיסקין, הרב אברהם יצחק קוק ור' יוסף חיים זוננפלד.

על אף שהמחבר נמנה על חוגי היראים, שומרי תורה ומצוות, לא נחסרה ממנו בקורת על חיבורו, בטענה שנמצא בין השיטין  זלזול  במקורות ובמסורות עתיקות.

עותק ספריית הרמב"ם גדוש בהערות והשגות בכתב יד בשולי הדפים. השגות אלו הן, כנראה, פרי עטו של ר' מרדכי דב ווכטפויגל, יליד פולין (תרכ"ה 1865) שעלה לירושלים ולמד בישיבותיה.

גולדצהאר6

מחבר ההערות בשולי הדפים  טוען שהמחבר טעה נגד מקורות מפורשים בחז"ל ובכתבי האר"י.

לדוגמא,  בעמד' 96-97 בהערה (ה) כתב המחבר: "אחינו יושבי טבריא מראים קבר ר' עקיבא בצלע ההר אצל בית מעון ולפי דעתי שגו בזה". סיבת הטעות נובעת, לדעתו, מזיהוי מקום מוטעה במדרש משלי : "אשר בלילה שאחר יום הריגת ר' עקיבא בבית האסורים בקיסרין, נכנס בלאט לבית האסורים איש צדיק ולקח גופא קדישא הדין והוליכו כל הלילה, וכיון שהגיע לאנטיפטרס של קוצרים והאיר היום ראה מערה פתוחה וקברו שם"

על כך באה הערה נוזפת בשולי העמוד:

גולדצהאר2א

תמה תמוה אקרא מי יבא אחר המלך האר"י ז"ל שכ' בשער הגלגולי' בסופו כי סמוך לר' חייא ובניו אצל טבריה היא מערת ר' עקיבא כנודע, א"כ זה הי' חוצפ' גדול כ"כ וכו', וגם למה כ' "איש צדיק" וכו' והלא הי' אליה ז"ל, איש האמת אשר הי' מחבר הז' רחוק ממנו. אכן ראיתי אח"כ בסוף הספר כי הודה על כל טעות זה ומודה ועוזב ירוחם…

———————————————————————————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

והייתי כצפור בודד על גג

לימי בין המצרים

בימי הגלות חיי היהודים היו הפקר. הם  סבלו מפרעות, עלילות דם  וגירושים בתואנות שווא. בספר  עמודי עולם (ברלין , תק"א 1741) מצאתי בסופו עדות אישית, שכתב "הפועל העוסק במלאכת הקודש".  במילים בודדות הוא מספר לנו על הרגשתו בשעת   גירוש יהודים מהעיר ברסלוי, כיום וורוצלב, העיר הרביעית בגודלה בפולין. ברסלאו3א

ויצא יצחק לשוח בשדה ואין שיח אלא תפלה.

תפלה לעני כי יעטוף.

בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי.

זכרתי ימים מקדם עכשיו שלשה שנים הייתי מגורש מברעסלא מארץ מולדתי עם שאר היהודים המגורשים והייתי כצפור בודד על גג. מפני שלא היה לי דרך לנטות ימין או שמאל. כי קשה לאדם פרידה מארץ מולדתו כפרידת המות…

כ"ד [כה דברי] המסדר יצחק איזק בהמנוח כהר"ר יוסף זצ"ל ממגורשי ברעסלא

המחבר השתמש בביטוי מליצי: "והייתי כצפור בודד על הגג" . מקורו הוא בספר  תהלים פרק קב פסוק ח:   שָׁקַדְתִּי וָאֶהְיֶה כְּצִפּוֹר בּוֹדֵד עַל-גָּג.

מדוע הציפור בודדה? מדוע היא על הגג ולא בקן?

מסתבר שמדובר בציפור בעת מסע הנדידה, שכוחה לא עמד לה להמשיך בנדידה עם בן זוגה,  ונותרה חלושה ובודדה על הגג.

כך פירש רש"י בתהלים פרק קב, פסוק ח: "התבוננתי בעצמי והנני כצפור הנודד על גג יושב לבדו באין זוג, יושב בדד" .

הנמשל הוא חיי הנדודים של היהודי בגלות, באין לו בית קבע לגור בו, תש כוחו במסע הנדודים.

שאלה למחשבה: מי הוא בן זוגה של הציפור , שנטש אותה לבדה ?

—————————————————————————————

ספר עמודי עולם נקרא  על שם שני קדושים שמתו על עלילת הדם בפוזנן בשנת תצ"ו, ואשר תיאור  מצמרר של מגילת היסורין שלהם נכתבה באריכות על ידי המחבר בהקדמתו. ברסלאו1   תיאור זה, עם עוד רבים נוספים,  תוכלו למצוא  ב"בספר הדמעות" : אנתולוגיה לגזירות, הרדיפות וההשמדות, שאסף שמעון ברכפלד,  חלק ג' עמ' רלח-רמג.

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך. שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות. rambaml1@gmail.com

לך למדבר עזה

עזה שער

לך למדבר עזה

שבת פרשת מסעי

לפני תשע שנים, בימים הטרופים של גזירת גירוש היהודים מנחלת אבות בחבל עזה, הרב שמואל טל, ראש ישיבת תורת החיים בנוה דקלים – בירת הגוש – העביר שיעור על עניינה של עזה והתיקון שאנחנו צריכים לעשות על ידה. השיעור נסב על דברי הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק בספר הקדוש "נועם אלימלך".  חשבתי שבסערת הימים אלו – מבצע "צוק איתן" בעזה – ראוי שנחזור ונשנה פרק זה .

תמצית הרעיון  של ר' אלימלך היא שהיתה ציפייה מ"דור המדבר"  להגשים את האידיאלים בעולם הזה, בחיי המעשה בארץ ישראל.  אותו דור שחווה את יציאת מצרים וזכה למתן תורה יכול "להמתיק את הדינים  בשורשם".  המדבר הוא משל לכל הסכנות הרוחניות בעולמנו, ויש לצלוח אותו בשלום. ההתמהמהות של עם ישראל במדבר  ארבעים שנה  מבטאת את ההחמצה והכישלון.

מדוע מכונה המדבר "מדבר עזה" ?

לפי הבנתי, הרעיון המרכזי הוא שעזה היא השער לארץ ישראל בכל המובנים.  שער הכניסה הראשי ממצרים לארץ ישראל עובר בעזה. אילו זכינו  היו נכנסים עם ישראל לארץ ישראל בדרך  המלך ולא היו גולים ממנה עוד.   עם ישראל במדבר – אחרי מתן תורה  – היה במדרגה הראויה לכך אבל נפלנו בחטא העגל.

יש לציין כי הרעיון המובא בפסקה שלפנינו נכתב בלשון עמוקה כדרך כל התורות החסידיות בספר נועם אלימלך. להלן הקטע:

עזה1

[ד"ה גם בי התאנף ד' בגללכם לאמר וכו']

נ"ל דאיתא בגמרא "דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא", ולכאורה הדבר תמוה לחשוב על דור המדבר דור דעה כזה שקיבלו התורה בסיני וראו אלקים שלא יהא להם חלק לעולם הבא.

אלא נראה הטעם, שהסיע הקדוש ברוך הוא את ישראל דרך המדבר, הוא מחמת שכשיצאו ממצרים וקבלו התורה ופסקה זוהמתן, ומחמת גודל קדושתם היה כח בידם להמתיק הדינים, לכן הנהיגם דרך המדבר, ששם הוא מקום ושורש הדינים כדי שימתיקו הדינים, שבשביל זה נשתלח השעיר למדבר מחמת ששם הוא שורש הדינים והקליפות כידוע. ואלו היה דור המדבר נכנס לארץ ישראל לא היה שום גלות לישראל, מחמת שהיו הדינים נמתקים לגמרי עד שורשם.

וזה שאמרו בגמרא מפני מה עופות שבבבל שמנים ? ואמר לו לך למדבר עזה ששמנים מהם. ולכאורה מה זו שאלה, ומה זו תשובה על שאלה זאת, אך נראה שרמז בזאת השאלה על גלותינו המר, דהנה העוף טמא נקרא הקליפה, זהו דאמרינן בגמרא: אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, כשלמד תורה עוף הפורח נשרף בהבל פיו, מחמת שהיה לימודו בקדושה ובטהרה נשרף מהבל פיו הקליפות הנקראין עוף, שכשרצו לפרוח ולהגביר הדינים חלילה על ישראל נשרפו מהבל פיו הקדוש. וזה ששאל מפני מה עופות שבבבל שמנים ? רצה לומר, מפני מה יש להדינים והקליפות הנקראים עופות התגברות כל כך על ישראל, והשיב: לך למדבר עזה ששמנים מהם, רצה לומר ששם אתה צריך להמתיק הדינים, כי עיקר התגברות שלהם הוא משם, שבמדבר הוא שרשם, כי עדיין דור המדבר לא המתיקו עד השורש, מחמת שלא נכנסו לארץ ישראל. ונמצא עיקר נסיעתם דרך המדבר היה מחמת גודל קדושתם.

———————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

"בין איש לאשתו"

במדבר פרק ל פסוק יז

(לפרשת מטות)

כתובהא1

כתובה:

שטר התחייבות שהבעל נותן לאשתו בשעת הנישואין ובו מפורטות כל חובותיו כלפיה והסכום שיתן לה כשיגרשנה או לכשימות (אנציקלופדיה תורנית מרוכזת).

הכתובה היא  המסמך המכונן של חיי הנישואין.   ערך כתובה תופש 180 עמודות בחלק החדש של האנציקלופדיה התלמודית. טופס הכתובה הוא קבוע (לפי כל עדה), והרב מסדר החופה מוסיף את הפרטים המתאימים לזוג ולחתונה המסויימת. בכל טקס חתונה נקראת הכתובה תחת החופה והבעל מוסר אותה לאשתו באותו מעמד. מקובל שעותק של הכתובה נשמר במשרדי הרבנות [*]. בספריית הרמב"ם מהדורה נדירה של "ספר כתובה". מדובר ביוזמה של רב בארה"ב להדפיס טופסי כתובה מאויירים, הניתנים לתלישה בקלות מתוך הספר. בכל טופס ישנו חלק גדול – הכתובה הרשמית – וחלק קטן, הוא הספח הנשאר אצל הרב. לספר ישנו מבוא ובו "כל הדינים הנחוצים למסדר הקידושין".

 

כתובה2

בעותק הספריה הלאומית (ניו יורק,  מהדורת תרס"ח 1908) רשום שכל החלקים הגדולים חסרים. דהיינו הספר היה בשימוש עד כלות.

עותק ספריית הרמב"ם (ניו יורק,  מהדורת תרפ"ח 1928) מצויים כל הדפים בשלמותם, למעט שתי הכתובות הראשונות שנתלשו.

בחלק מהכתובות יש גם צד שני ובו תרגום הכתובה לאנגלית בצירוף תמונה של מעמד החופה. פרט מעניין כשלעצמו.

 

כתובה3כתובה3ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] על מנהג רבני ישראל לכתוב "העתק" לכתובה ועל המעמד ההלכתי של ההעתק, ראו נא :

נתיב הכתובה. הרב יהושע זאב זנד. פתח תקוה תשס"ג. עמ' 340-342.

 

—————————————————————-

 

מוקדש לבתי משואה  ולחתני אורי איגרא, לאירוסיהם. שיזכו בע"ה  לבניין של שמחה.

מי כותב רשימות יוחסין ?

[לפרשת פינחס]

בפרשת פינחס נמנים בני ישראל לפי משפחותיהם.

כך הוא לשון הכתוב:

א וַיְהִי, אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה; 

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, וְאֶל אֶלְעָזָר בֶּן-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן לֵאמֹר.  ב שְׂאוּ אֶת-רֹאשׁ כָּל-עֲדַת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה–לְבֵית אֲבֹתָם:  כָּל-יֹצֵא צָבָא, בְּיִשְׂרָאֵל.  ג וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן, אֹתָם–בְּעַרְבֹת מוֹאָב:  עַל-יַרְדֵּן יְרֵחוֹ, לֵאמֹר.  ד מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה, וָמָעְלָה, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל, הַיֹּצְאִים מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.  ה רְאוּבֵן, בְּכוֹר יִשְׂרָאֵל; בְּנֵי רְאוּבֵן, חֲנוֹךְ מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי, לְפַלּוּא, מִשְׁפַּחַת הַפַּלֻּאִי.  ו לְחֶצְרֹן, מִשְׁפַּחַת הַחֶצְרוֹנִי; לְכַרְמִי, מִשְׁפַּחַת הַכַּרְמִי.  ז אֵלֶּה, מִשְׁפְּחֹת הָראוּבֵנִי; וַיִּהְיוּ פְקֻדֵיהֶם, שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶף, וּשְׁבַע מֵאוֹת, וּשְׁלֹשִׁים… [במדבר פרק כו]

 

בפסוקים אלו ניכרת  תבנית מיוחדת  של הוספת אותיות ה"א ויו"ד לכל שם. לדוגמא: חנוך / משפחת החנוכי,  חצרון / החצרוני.

על כך מבאר רש"י :

"לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים: מה אלו מתייחסין על שבטיהם, סבורים הם שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם.

לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד  מצד זה ["לחנוך משפחת החנכי"], לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם".

לפי טעמו של רש"י  החשש הוא עירוב זרע נכריים בזרע ישראל על ידי אונס בנות ישראל בידי  השליטים המצריים. מטרת רשימת משפחות בני ישראל הוא להודיע על ייחוסם, שכל אחד ואחד אביו היה מישראל.

לפניכם דוגמא היסטורית נוספת, למצב בעייתי שגרר בעקבותיו כתיבת מגילת יוחסין: פרעות שנת ת"ח (1648), שבהם נאנסו נשים רבות על ידי הקוזקים ימ"ש. בעקבותיה כתב הרב שבתי הלוי הורוויץ, בנו של השל"ה הקדוש, בראש צוואתו את סדר ייחוסו, ונימק זאת  כך:

"בהיות כי ידוע החורבן השלישי שנעשה בימינו  בשנת ת"ח לאלף הששי שהיה הרג רב, בעוונותינו הרבים, ממש היה דומה לחרבן  הראשון  והשני,  אוי נא לנו כי חטאנו.  והיה בעתים הללו תערובות  רב בעוונותינו הרבים. ומה שחכמי הדור יכלו לתקן  – עשו, ומה שלא היה אפשר  – היו נשארים  בתערובות. ויש לחוש  פן במשך השנים יעמדו אנשים ויטילו מום בקדשים, יאמר אחד לחברו, שהוא מאותו זרע. לכן הראוי   שכל איש אשר הוא בימים ההם יעשה סדר יוחסין לזרעו ולזרע זרעו שיהיה  לאות ולמשמרת. ובכן להודיע אהו' בני… שאתה בני ואני בן הגאון הגדול החסיד… ".

צואהא1

צוואה זו, שעניינה מוסר והנהגות טובות, נדפסה במהדורות רבות בפני עצמה ואף צורפה לספרים רבים.  בחרנו לצלם אחת מההדפסות הקדומות ביותר, זו שצורפה כנספח  לספר "שלחן ארבע", דפוס פראג שנת 1783.

נאה לסיים כפי שמסיים המחבר: "ולא כתבתי זאת כדי להתגאות… רק מטעם הנ"ל שתדעו מי אתם ומי אביכם… כי אין הקב"ה משרה שכינתו אם לא ע"י מיוחסים שבישראל".

צוא3

 

 

צוא41

 

 

————————————————–

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 46 שכבר עוקבים אחריו