Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הלכה למשה’

בס"ד

הלכה2

הסכמה ראשונה של הרב עובדיה יוסף  זצ"ל ניתנה לרב משה מימון על ספרו "הלכה למשה" שאלות ותשובות על ארבעה חלקי השו"ע, ירושלים תשי"ח (1958).

הרב משה מימון (יליד תרפ"ד 1924, תוניסיה)  כיהן כרבה של "עיר יזרעאל. עפולה"  והרב עובדיה (יליד תר"פ 1920 בגדד) היה אז  דיין בבית הדין בפתח תקוה.

לספר ניתנו הסכמות נוספות (לפי סדר הדפסתן):

הרב יצחק נסים, הראשון לציון

הרב יעקב משה טולידאנו, הרב הראשי לתל אביב יפו

הרב עובדיה הדאיה, חבר בית הדין העליון

הרב רחמים חי חויתה הכהן, לשעבר הרב הראשי לאי ג'רבה וכעת רב מושב ברכיה

הסכמתו של הרב עובדיה סוגרת את רשימת המסכימים.

לצפיה בסריקה של כל ההסכמות ראו נא כאן.

בדברי הסכמתו  השיג הרב עובדיה  על תשובה אחת של הרב מימון, כשהוא מסתמך על תשובה שכתב בספרו יביע אומר חלק שני (ירושלים תשט"ז 1956).  מעניינת היא תגובתו של הרב מימון על אתר כדלהלן.

נושא הדיון הוא "גדול כבוד הבריות"  ועד כמה התירו חכמים איסורים משום "גדול כבוד הבריות".

הרב מימון בתשובה כ"ו דן בשאלה אם מותר לשאת תעודת זהות בשבת  במקום שאין בו עירוב.  הוא מצדד להקל,  "כי ידוע אם תופסין בן אדם שאין לו תעודת זהות שלו בידו ע"י המשטרה, אז המשטרה סוחבת אותו לתחנת המשטרה לשם חקירות מי הוא ומה זהותו. ודבר זה עלול לגרום לו סבל רב וקשיים ובושת פנים וכל מיני צערים ומביא אותו לכל מיני חשדות. ובודאי יש בזה גדול כבוד הבריות".

השאלה שעמדה לדיון בפני הרב עובדיה יוסף  היא: "עמדתי ואתבונן בדין מי שנכשל עם אשת איש ובא עליה ברצונה באופן שנאסרה לבעלה, ובא לחזור בתשובה, אם חייב להודיע לבעלה בכדי שיפרוש מן האיסור או אפשר למצוא איזה היתר ולהקל בזה, משום פגם משפחה, וגדול כבוד הבריות". (שו"ת יביע אומר חלק ב בתשובה שניה בחלק אבן העזר)

הצד המשותף לשתי התשובות הוא דיון בהיקף ההיתר של כבוד הבריות, האם הוא רק במקום איסור מדברי חכמים או גם באיסור תורה.

הרב עובדיה כתב בסוף הערתו "וכמו שהארכתי בזה בס"ד בשו"ת יביע אומר ח"ב (חאה"ע סי' ב אות ג) ע"ש וקצרתי כאן".

כידוע הרב עובדיה היה בקי נפלא בחדרי חדרים של כל ספר ומרבה להפנות בפסקיו למקורות קודמים.

על כך  כותב הרב מימון בסוף תגובתו:

הלכ6

"ורציתי לעיין במ"ש ידיד עליון עד סוף דבריו. אלא מחוסר אותם הספרים שהוא הביא כדרכו בקדש. (ואפי' הספר של מרן החפץ חיים ז"ל "משנה ברורה" עוד לא זכיתי בו) נמנע ממני זאת. וכ"ז אני כותב מעין משא ומתן כדרכה של תורה. אבל להלכה ולמעשה אני מבטל דעתי נגד דעתו ד"ע. ותשובתי דסימן הנ"ל, הרי היא מבוטלת. המחבר ס"ט".

שימו לב:

1. דלות הספרים בספרייתו של הרב מימון בעפולה. אפילו סט של "משנה ברורה" לא הגיע אליו.

2.  המחבר מבטל את תשובתו, שנדפסה בספר, מפני השגתו של הרב עובדיה.

—————————————————————————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: