Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘הרב יעקב שאול אלישר’

על  כבוד בין רבנים

(רשימה לפרשת קורח)

חכם באשי היה  הרב הראשי של הקהילה היהודית   ונציגה כלפי השלטונות בתקופת האימפריה העותמאנית.  בירושלים כהנו במשרה רמה זו  רבנים מפורסמים.

בעותק של ספר שאלות ותשובות ימי יוסף (חלק ראשון. ירושלים תרע"ג 1913) מצאתי דף בודד, שכותרתו "מודעה גלויה". דף זה אינו חלק מהספר אלא צורף בנפרד.

המחבר, הרב יוסף ידיד, מתנצל על אוסף של טעויות בספרו הנ"ל.  בפיסקה השניה (המסומנת בצילום) הוא "מתפתל" כדי להסביר ביטוי של  זלזול על החכם באשי: "שהוא אינו אלא רב  הממונה מצד המלכות ואינו רב בתורה".

 

א577471 ידיד יוסף

באיזה חכם באשי מדובר ?

כנראה, אינו רבי יעקב שאול אלישר,  ה"ישא ברכה", רב רבנן, שהיה חכם באשי עד פטירתו בשנת תרס"ו (1906),  שהרי הוא מוזכר בפסקה הראשונה לשבח.

האם הוא הראשון לציון, רבי יעקב מאיר , שכיהן תקופה קצרה כחכם באשי?

כך כתב לי אחד מחכמי ירושלים (החפץ בעילום שמו) :
  נראה לי כי הכריחו את הרב ידיד להתנצל אחר שהיה רב העדה הבוכרית בירושלים, ועדה זו חבה את חייה ממש לרב יעקב מאיר זצ"ל כידוע לחוקרי חיי קהילה זו ואכ"מ.
ראוי לציין שמשנת תרס"ו (1906)  ואילך היו מחלוקות קשות על משרת החכם באשי וכתוצאה מכך אף היו חלופי אישים במשרה. ייתכן שהזלזול בחכם באשי וההתנצלות שבאה בעקבותיה קשורים במסכת אירועים זאת.

להרחבה ראו נא: שרעבי, רחל. המאבק על הרבנות הספרדית ונושאי המשרה, תרס"ו-תרע"ד (1906-1914). קתדרה גליון 37.

יהי רצון שיהיו רבותינו לנו למופת בכבוד הדדי, ונלמד מהם לכבד איש את רעהו.

שבת שלום

אבישי

———————–

*** התשובה, בה מופיע הביטוי הנ"ל, היא בחלק חושן משפט סימן א. במוקד הסכסוך עמדה שאלת  תוקפו של שטר הקדש חתום על ידי שני עדים, בקיום  החכם באשי.

בתוך תשובה ארוכה העלה הרב יוסף ידיד אפשרות שלחכם באשי מעמד של בית דין (למרות שהוא יחידי), כהוראת הרמ"א על רב התופס ישיבה. אך הוא דוחה זאת בטענה, שאין לחכם באשי מעמד תורני מובהק.

וזה לשונו:

אע"ג דרמ"א כתב, דיש שנהגו שהרב התופס ישיבה מקיים ביחידי, ומנהג כזה מבטל הלכה יעו"ש … לא כתב הרמ"א, דמהני מנהג בזה אלא ברב שתופס ישיבה והוא יחיד מומחה, וכמו שסיים הטעם שם דיחיד מומחה במקום שלשה הדיוטות, אבל בנ"ד שהוא אינו אלא רב  הממונה מצד המלכות ואינו רב בתורה, מהיכא תיתי שיועיל שלו והיא באחד. (דף מד עמודה ב).

———————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

מודעות פרסומת

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: