Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הרב מאיר מאזוז’

בע"ה

"…כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת, עִם-בְּנִי עִם-יִצְחָק"

בראשית פרק כא פסוק י

רשימה לפרשת וירא

בפרשיות השבוע ישנו מאבק בין ישמעאל ליצחק אבינו על ירושת אברהם והארץ.

הרשימה השבועית עוסקת בנוכחות של ישמעאל בהלכה.

כך לשון הטור בחלק אורח חיים סימן ח, הלכות ציצית:

…וסדר עטיפתו פירשו הגאונים כעטיפת ישמעאלים…

מדוע עטיפת הישמעאלים? האם יש קשר פנימי בין מצוות ציצית לישמעאלים?

ראשית נציין שהלכה זו אינה ברורה ונחלקו בה הפוסקים האם עטיפת הישמעאלים כוללת גם את כיסוי העיניים.

לכאורה זו שאלה שבמציאות? נלך ונראה את הישמעאלים כיצד עטיפתם?

כך סבר הרב מאיר מאזוז שליט"א, ראש  ישיבת "כסא רחמים". במכתב המצ"ב נוקט עמדה ברורה, שאין לכסות את העיניים, ולימד זכות על הפוסקים האשכנזים בחיבוריהם (משנה ברורה, קיצור שלחן ערוך) "שלא ראו עטיפת ישמעאלים  מימיהם".

 

כך הוא גם ההלכה בספר "בני חי", שחברו הרב יצחק בוחניך, מחכמי תוניסיה, ויצא במהדורה מאוירת על ידי מכון הרב מצליח (שעל יד ישיבת כסא רחמים)  בשנת תשל"ט. באיורים אלו יש תמונה והסבר על דרך השלילה. "עטיפה כזו – טעות".

 

מעניין שזו גם גישתו של רבי יחזקאל הלברשטם משינובה (גליציה) , בנו בכורו של ר' חיים מצאנז ואדמו"ר חשוב בפני עצמו. הוא ביקר בארץ ישראל בשנת תרכ"ט 1869. מסופר שכשהגיע לארץ התבטא בזאת הלשון:

"כל ביאתי לארץ ישראל כדאית היתה אך ורק לראות את הישמעאלים בגלימותיהם, ומזה לדעת סדר עטיפת הטלית כהלכתה".

"דברי יחזקאל" תשנ"ט.ליקוטים, עמ' שי-שיא.

נחזור לשאלה בה פתחנו:

מדוע עטיפת הישמעאלים? האם יש קשר פנימי בין מצוות ציצית לישמעאלים?

החכם הירושלמי רבי נח גד וינטרוב בספרו "ענות חן" (ירושלים, תשי"ג 1953) מסביר שהציצית היא בחינת ארץ ישראל. כשם שאוחזים כנפות הציצית כך נאחזים בכנפות הארץ.  פעולת עטיפת הציצית כישמעאלים קשורה, אפוא, בירושת הארץ לבני יצחק אבינו.

"ענות חן" עמוד ו


  • להרחבה. ראו נא מאמרו של הרב יוסף עזרא זליכה, שו"ת באופן עטיפה בטלית, בקובץ "פעמי יעקב", גליון לב, ניסן תשנ"ה (1995). ראוי לציון פסקת הסיום בדבריו, שנותן טעם במציאות לדעה החולקת.

שבת שלום

אבישי

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: