Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ועד ארבע ארצות’

לשבת פרשת ויקרא

 

עולה ויורד1

בספר "ראשון מקור חיים" (פיורדא, תנ"ז 1697) נדפסה בדף האחרון מודעה:

התנצלות המדפיס / דעת הגאונים הרבנים להפיס /

בקרבן עולה ויורד* / אשר בהסכמתם במעלה מוריד /

ונתהפך הסדר / לתת לצדיק לפי כבודו מדור /

הניתנין למעלה ניתנין למטה / כלה אל השערה ויחטא /

ולא במרד ובמעל / הוריד שואל ויעל /

רק בהעמיד הסכמות להדפסתם / נתהפך כחומר חותם /

וכן דרך בעל הדפוס / כזה לטעות /

לכן ידינו אותו לכף זכות / ולא הי' פנאי לחדש ולעשות /

נא' הק' משה מנחם מחוקק

———————————

* עולה ויורד הוא קורבן המובא לפי מצבו הכלכלי של החייב; עשיר מביא שעירה או כבשה, עני ב"דלות" מביא שני ציפורים, וב"דלי דלות" – מנחת סולת בלבד (ויקרא ה:ז, יא).

 

ברשימה שפרסמתי בעבר,  (ראו "שלא נהגו כבוד זה בזה"), הבאתי את מהדורת שולחן ערוך (אמשטרדם,  תנ"ז 1697), שבה המדפיס התנצל  על סדר  ההסכמות ובקש סליחה  בפני הרב נפתלי כץ על פגיעה בכבודו.

להפתעתי  הנה הסיפור חוזר על עצמו באותן שנים ועם אותה אישיות.  להערכתי, גם כאן הפגיעה היא בכבודו של  הרב נפתלי כץ שהסכמתו נדחקה בסוף רשימת המסכימים, אף כי קדמה להם בזמן ובחשיבות.

הרב נפתלי כץ היו רב מיוחס ומקובל, מהחשובים בדורו, והסכמתו כאן היא אחת העדויות היחידות לאיסור שהוטל על ידי רבני  ד' ארצות על הדפסת ספרי דרשות.

מדוע הוטל האיסור? האם בגלל בקורת על ענייני אמונות ודעות שנמצאים בספרי הדרשות (ובפרט לאחר הופעת השבתאות) או מסיבות אחרות?

עיון  בתוך הסכמתו של  ר' נפתלי כץ חושפת טפח מסיבת ההתנגדות לספרי הדרוש :

"ואף אם שעלה במוסכם חכמי גאוני רבני מ"ץ (=מורי צדק) דד"א (=של ד' ארצות) כשהיינו בכנופי' כנסי' של צדיקים שלא ליתן הסכמה להדפסת חיבורים על דרשות…

כי הוא אינו בכלל שארי מחברי חיבורים המשוטטים בארץ בקהלו' וגלילו' ועושים חיבורם קורדם (קרדום) לאכול  ממנו…

(מתוך הפיסקה המסומנת  בריבוע חום בצילום)

הסכמות6א

לפנינו תופעה המוכרת בשם "ספרי שנור"; ספרים שנדפסו למטרת קיבוץ נדבות. המחבר מחזר על הפתחים ובידו הספר למכירה,  לכאורה דרך לאסוף נדבות בצורה מכובדת.  דעת הרבנים לא היתה נוחה מהדפסת ספרים שכאלו.

 

להרחבה בנושא תקנת הרבנים:

ישראל היילפרין בקרית ספר שנה ט (תרצ"ב-תרצ"ג 1932-1933)

ישראל שציפנסקי בספרו תקנות הקהילות חלק רביעי  (תשנ"ג 1993).

 

שבת שלום

אבישי

————————————

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.
שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: