Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מחלוקת’

בע"ה. פרשת בראשית. תשפ"ג.

פס"ד שאין בו ממש

על ספר נדיר ועל מחלוקת (לצערנו, לא כל כך נדירה).

למה אין כתיב בשני כי טוב?"
רבי חנינא אומרשבו נבראת מחלוקת, שנאמרויהי מבדיל בין מים למים.
אמר רבי טביומיאם מחלוקת, שהיא לתקונו של עולם ולישובו אין בה כי טוב, מחלוקת שהיא לערבובו על אחת כמה וכמה

מדרש רבה פרשה ד.

—————————

בעת סדור המחסן שלנו מיינתי ספר זה כשבצדו גם מעטפה ובה כרוז (בגודל A5) מקופל.

הספר מכיל טז עמודים בלבד. נדפס בעיר לבוב בשנת תרצ"ו (1936) בבית הדפוס של יחזקאל זייף.

בירורדבריםד

פסד שאין בו ממש1

ספר "בירור דברים" זה לא מצאתי רישום שלו בקטלוג המאוחד (ULI) ובמפעל הב"ב ! 

לעיון בכל דפי הספר ראו נא קובץ מצורף כאן.

ואחת כמה וכמה שכרוז "פס"ד שאין בו ממש" לא ידוע.

המחלוקת, שבעטיה נגרר הרב וולפסברג לחיבור זה, ידועה ומוכרת. אך יש לה יש סוף מפתיע.

בקיצור אומר, הרב מאיר מאירזאהן (מאירסון) שימש כדיין ומורה צדק שנים רבות בקהילת וינה.

דברים לשבחו פורסמו בעיתון קול מחזיקי הדת הלבובי בתאריך י"ט אדר תרס"ט 1909. ראו נא כאן.

בשנת תרצ"ד (1934) מינתה הקהילה בוינה את הרב יוסף באב"ד לראב"ד. לכאורה במקומו של הרב מאירזאהן. יש אומרים מפאת זקנותו של הרב מאירזאהן ובשל החוק המקומי. הרב מאירזאהן לא הסכים עם החלטה זו ותבע את ראשי הקהילה לדין תורה. מכיון שראשי הקהילה התעלמו מדרישתו הוא תבע את הרב באב"ד על השגת גבולו. הוקם הרכב רבני מיוחד לדיון במקרה זה בשיטת זבל"א (=זה בורר לו אחד). כלומר. כל צד בווחר דיין ושניהם מסכימים על דיין שלישי, שהוא ראש ההרכב. הרב ישראל יהודה ליב וואלפסבערג היה נציגו של הרב באב"ד. נציגו של הרב מאירזאהן היה הרב מדוקלא וראש ההרכב היה רבה של סלונים הרב יהודה ליב פיין.

כפי שמתואר בספר זה (לפי מחברו, שהוא מצד של הרב באב"ד), כשראה הצד שכנגד שהולך להפסיד בדיון הסתלק הדיין מדוקלא מן הדין ובכך תקע את התהליך.

 בשנת תרצ"ו (1936) הופתע הרב וואלפסבערג לשמוע על פסק דין לזכותו של הרב מאירזאהן.

כל זאת אחרי כשנתיים ימים שבהם ברור לו שאין עילה לתביעה ואלו גם המסרים שקיבל מאב בית הדין.

הוא לא הבין את התפנית של אב בית הדין, הרב פיין, ולא קיבל ממנו הסבר ונימוק כלשהוא. לכן הדפיס את הספר "בירור דברים והעמדה על האמת" ובו שטח את כל השתלשלות העניינים ואת טענותיו ההלכתיות.

לחיזוק עמדתו צירף מכתבים של שלשה רבנים ידועים: הרב דוד מנחם מאניש באב"ד מטארנאפאל, הרב אברהם יעקב הלוי הורוויץ מפראבוזנא והרב דוב בעריש וויידענפעלד מטשעבין, אותם גם הדפיס בכרוז הנ"ל תחת הכותרת "פס"ד שאין בו ממש".

במהלך חיפוש חומר על פרשיה זו נחשפתי למידע חדש המסביר את התנהגותו של אב בית הדין, רבה של סלונים, על דרך הנסתר, מדוע לא הכריע את הדין בזמנו ? מי פעל מאחורי הפרגוד ?

מדובר בהעתק מכתבו של הרב מסלונים, שפורסם בספרו של אריה בנקרוט "מדברנא דאומתיה": תולדות חייו ופועלו של האדמו"ר ר' ישראל מטשורטקוב (ירושלים תשס"א 2001).

הדברים כל כך הדהימו אותי ולמרות אריכותם אני מצרף אותם כאן:

מדברנא8

מדברנא7אמדברנא7ב

מדברנא7ג

מדברנא3מדברנא4מדברנא6

בסופו של יום:

הרב מאיר מאירזאהן שבק חיים לכל חי בשנת תרצ"ו (1936).

הרב יוסף באב"ד שימש כרב הקהילה בוינה עד ימי הכיבוש הנאצי ימ"ש את אוסטריה, שנה לאחריה היגר לבריטניה.

בברכת שנה טובה.

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

בע"ה

כיצד מנהלים מחלוקת ?

[לשבת פרשת אמור]

ברשימתי לפני כשבועיים יצאתי חוצץ כנגד שימוש בביטוי הקשה "ימח שמו" במחלוקות פנים-יהודיות.

אני מבקש לחזור ולשנות פרק זה בעקבות  הערה שמצאתי בעותק ספריית הרמב"ם של  "אמרי ישר", פירוש לשיר השירים,  דפוס ראשון, דיהרנפורט שנת תקע"ה (1815).

מחבר הפירוש הוא ר' יעקב לורברבוים מליסא, מחבר ספר "נתיבות המשפט" על שלחן ערוך.

בסוף הקדמת המחבר הוא מודה לתלמידו, וזה לשונו:

"ואפריון נמטיה לתלמידי הבחור היקר המופלא, חכם וסופר, כהר"ר צבי הירש בהרבני החריף המופלג מהו' בירך מטישוויץ, אשר טרח ויגע והעתיק לי כל כתבי, ישלם ה' פעלו".

בעותק ספריית הרמב"ם שני קוים נמתחו על הכתוב,  ובצד נוספה הערה בכתב יד:

"ימח שמו וימח זכרו לעד ולע"ל (=ולעולמי עולמים)".

אמרי יושר2

לא מצאתי פרטים מי הוא התלמיד הנזכר, ואינני יודע מה פשעו ומה חטאתו, כי זכה לקללה נמרצת זו.

בשער הספר מתנוסס שם הבעלים (בעברית ובלועזית):

משה גבריאל מליסא.

משה גבריאל מליסא היה רב בפרוסיה. בשנת תרט"ז (1856) הוא נתן את הסכמתו  לספר תהלים עם פירוש ערוגות הבשם ובאר מים.

האם הערה זאת יצאה מתחת ידו? ***

ימש4 001

 

לשאלת כינוי של אדם רשע בתואר ימח שמו וזכרו, נזקקו חכמי זמנינו בכמה תשובות.

בין השוללים נמנים:

רבי אליעזר פאפו (ה"פלא יועץ") בספרו אורות אלים סימן שכ.

רבי מנשה קליין בספרו  משנה הלכות חלק ששי סימנים כז-כח.

הרב אליהו אברג'ל בספרו דברות אליהו חלק ששי סי' קח.

בין המחייבים:

הרב אהרן יהודה גרוסמן בספרו ודרשת וחקרת חלק שלישי סי' ב וחלק רביעי סי' מה אות ג.

 

לסיום, אנקדוטה:

פרופסור יהודה רצהבי פרסם כתבי חרמות תימניים ב"ידע עם" כרך כו (תשנ"ה 1995).

אחד מהם הוא על מקרה בו "נמסר לנו ששטיחי בית הכנסת של משפחת רצאבי אשר בזעואן חותכו ונגזרו ואין יודעים מי עושה המעשה. דבר זה לא ייתכן…"

החרם חתום על ידי הרב יחיא יצחק הלוי, הרב הראשי לכל קהילות תימן.

לשון החרם חריפה. ומשתמשת בלשונות הלקוחים מספר תהלים פרק קט.

שימו לב! העבריין  עשה מעשה מכוער, סעיף העבירה:  "לא תשחית", אבל הקללות… ה' ישמרנו.

ידע עם כו תשנהא

שבת שלום

אבישי

————————

***

בהמשך למחקרי על הערת ימ"ש. לקחתי את הספר שוב לידי וראיתי שהוא כרוך יחדיו עם ספר "מראה אש" (ברלין תס"ג). בספר זה ישנו בשער רישום בעלות בראש העמוד, שפותח במילים "קבלתי למנה מאת הרב… בשורה שניה מופיע השנה: תקע"ה ושם החותם שהיה רב במקום פלוני והמדינה. . הפענוח של כל הכתב לא ברור. בשורה מתחתיו מופיע חתימת הרב משה גבריאל מליסא. כנראה שני הספרים הגיעו יחדיו לרב משה גבריאל מאותו אדם. כתב זה דומה מאד לכתב ההערה הנ"ל (על ימ"ש).
הצלחנו לפענח רק חלק משורות ההקדשה. החותם הסופי היא "אליעזר אשכנזי" אבל אינני מצליח לזהות את מקום כהונתו כרב.

ימש כרוך1—————————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.
שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: