Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מסכת יומא’

בע"ה

כַּלֵה שעיר וחותנו 

רשימה לפרשת נצבים

ערב ראש השנה תשע"ט

בתפילת ראש השנה  ופיוטי הסליחות הקודמים לה אנו מתפללים להרמת קרן ישראל ולגאולתן.

במסגרת זו גם מופיעות בקשות למיגור מלכות הרשעה, ובלשון אחד הנוסחים: "כַּלֵה שעיר וחותנו".

שעיר הוא עשיו וחותנו הוא ישמעאל, על פי הנאמר בחומש בראשית פרק כח פסוק ט.

במקורות שלנו ישנן ארבע מלכויות המשתעבדות בעם ישראל במרוצת הדורות. מלכויות אלו יש להן שמות שונים בדברי חכמינו.

בקשות מעין אלו "זכו" במהלך הדורות למחיקה על ידי הצנזורה (הפנימית או החיצונית) ונעלמו בתקופות מסויימות.

במיוחד אנחנו מכירים תופעה זו בהדפסות שונות של התלמוד הבבלי.

בספריית הרמב"ם מצוי עותק של מסכת יומא דפוס פרג ת"ר (1840). ברשותנו כרך בודד מסט שלם  שנדפס על ידי משה לנדא, נכדו של ה"נודע ביהודה".

בעותק הספריה נוספה הערה ארוכה בעמוד הקודם לשער הספר.

כותרת ההערה: 

מצאתי  בש"ס ישן נושן מה שהשמיטו המגיהים בש"ס שלנו מפני חלול השם.

ביומא דף ע"ז ע"א בגמ'…

 

בדף ע"ז  מדפי המסכת שימו לב ל'מתג' ההפניה בשולי העמוד השמאלי וזו לשונה:
עיין בהגהה בראש המסכת

בראש העמוד בשני צדדיו רשום מספור העמוד: ע"ז (ע"א) =עמוד א. כלומר דף ע"ז עמוד א, במתכונת התלמוד הנפוצה, נמצא כאן בשני העמודים. עקב הפורמט הקטן של דפוס זה כל דף מחזיק עמוד אחד מהדפוס הגדול המקובל.

נקדים ונאמר שהקטע המושמט עוסק במאבקו של המלאך גבריאל במלכות פרס ובמלכות יוון שלא ימשלו על ישראל.

זהו הקטע החסר בתלמוד הבבלי-מסכת יומא, דפוס פרג ת"ר (1840), אשר הושלם בכתב יד בראש הספר:

"א"ר יוחנן באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ומחיוהו שיתין פולסי דנורא אמרו ליה אי לא עבדת לא עבדת אי עבדת אמאי לא עבדת כדפקדוך ועוד דעבדת לית לך אין משיבין על הקלקלה אייתוה לדוביאל שרא דפרסאי ואוקמיה בחריקיה ושמש עשרים ואחד יום היינו דכתיב ושר מלכות פרס עומד לנגדי עשרים ואחד יום והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרני ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס יהבו ליה עשרין וחד מלכי ופרוותא דמשהיג אמר כתיבו לי לישראל באכרגא כתבו ליה כתיבו לי רבנן באכרגא כתבו ליה בעידנא דבעו למיחתם עמד גבריאל מאחורי הפרגוד ואמר שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא מאי כן יתן לידידו שנא א"ר יצחק אלו נשותיהן של תלמידי חכמים שמנדדות שינה בעולם הזה וזוכות לעולם הבא ולא השגיחו עליו אמר לפניו רבש"ע אם יהיו כל חכמי או"ה בכף מאזנים ודניאל איש חמודות בכף שניה לא נמצא מכריע את כולם אמר הקב"ה מי הוא זה שמלמד זכות על בני אמרו לפניו רבש"ע גבריאל אמר להם יבא שנאמר ואני באתי בדבריך אמר להו ליעול אעיילוהו אתא אשכחיה לדוביאל דנקט ליה לאיגרתיה בידיה בעא למרמא מיניה בלעה איכא דאמרי מיכתב הוה כתיבא מיחתם לא הוי חתמא איכא דאמרי אף מיחתם נמי הוה חתמא כדבלעיה מחיק לה מיניה היינו דבמלכותא דפרס איכא דיהיב כרגא ואיכא דלא יהיב כרגא ואני יוצא והנה שר יון בא עוי עוי וליכא דאשגח ביה"

נתמקד במשפט הסיום של הקטע "ואני יוצא והנה שר יון בא עוי עוי וליכא דאשגח ביה", ובפירוש רש"י:

עוי עוי: צעק וצווח גבריאל על זאת שלא ימשלו מלכי יון על ישראל.

למעונינים הנה הדף  השלם עם תרגומו לעברית במהדורת הרב עדין שטיינזלץ.

 "מצאתי בש"ס ישן נושן" מאימתי ?
ב'הגהות וציונים' בשולי העמוד של ש"ס עוז והדר נרשם כי קטע זה "הלך ובא" לאורך היסטוריית הדפסת התלמוד.
הוא נשמט בדפוס בזל בשנת של"ח 1578
חזר והופיע בדפוס אמשטרדם בשנת ת"ד 1644
נעלם שנית בדפוס פרנקפורט דאודר בשנת תנ"ו 1696
ושב להופיע בדפוסי וילנה המאה של התשע עשרה למניינם.
עולה מהערה זו כי ש"ס ישן נושן הוא אחד מהדפוסים שקדמו לשנת של"ח 1578.

מתוך 'הגהות וציונים' במהדורת עוז והדר

שיתקבלו תפילותינו בפני אדון כל !

כתיבה וחתימה טובה

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: