Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מסכת סופרים’

וְהָיָה֙ בַּיּ֣וֹם הַשִּׁשִּׁ֔י וְהֵכִ֖ינוּ אֵ֣ת אֲשֶׁר־יָבִ֑יאוּ

שמות פרק טז פסוק ה

רשימה לפרשת בשלח

 

מסכת סופרים עם פירוש מקרא סופרים ועיטור סופרים. סובלק תרכ"ב 1862. עותק ספריית הרמב"ם

בעותקים ישנים מוצאים לפעמים הערות בכתב יד בגליונות הספר. בעזר ה' אני פותח קו חדש בבלוג ובו אעסוק מידי פעם בהערה אחת.

היום נעסוק בהלכות הכנות לשבת קודש. השאלה היא: האם מותר לעשות קניות לשבת ביום ששי לפני תפילת שחרית?

ההערה על כך נמצאת בשולי חיבור קדמון "מסכת סופרים", שהיא אחת מהמסכתות הקטנות, ועוסקת בעיקרה בהלכות ספר תורה.

במסכת סופרים ישנה שורה אחת המשמשת בסיס לדיון בשאלה הנ"ל. כך כתוב שם:

אבל ביום טוב מאחרין לבוא (לבית הכנסת), שהן צריכין לתקן מאכל של יום טוב. כלומר הכינו את סעודת החג בבוקר קודם שהלכו להתפלל.

ציטוט זה הובא בגמרא מגילה דף כג עמוד א ובפירוש רש"י על אתר.

כנגד זה ישנה גמרא במסכת ברכות דף יד: אמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיאן: אסור לו לאדם לעשות חפצו קודם שיתפלל.

כיצד נתאם בין שני המקורות הנ"ל? כיצד יטרח אדם בסעודתו קודם שיתפלל?

שאלה זו שאל הרב יצחק אליהו לנדא בפירושו עיטור סופרים למסכת סופרים (סובלק, תרכ"ב 1862) ועליה נסוב ההערה בשולי הגיליון, וזה לשונה:

עי' מג"א ס"ס רנא. ופר"ח ס"ס פ"ט באו"ח ותראה דלק"מ. ועי' מ"ש מזה בעתים לבינה על העתים ריש ה' ברכת ועונג שבת ומ"ש עה"ג שם.

ולאחר פענוח ראשי התיבות: עיין מגן אברהם סוף סימן רנ"א. ופרי חדש סוף סימן פ"ט באורח חיים ותראה דלא קשה מידי (=שלא קשה דבר). ועיין מה שכתב בזה בעתים לבינה על העתים ריש הלכות ברכת ועונג שבת ומה שכתב על הגיליון שם.

כותב ההגהה מפנה לשני פוסקים מרכזיים שהשיבו לשאלה זו בחיבוריהם: המגן אברהם (ר' אברהם גומבינר)  והפרי חדש (ר' חזקיה די סילוה). ומאידך גם מפנה לחיבור נוסף (בינה לעיתים) שתמה את אותה תמיהה. מקורות אלו מצוטטים בסוף רשימתי זו.

מי כותב ההערה?

הערה זו היא הערה היחידה בכל הספר. בשער הספר לא מופיעה חתימת בעלים כלשהיא.

אך עיון מדוקדק בשער מראה שישנה חותמת אחת הפוכה בראש השער. חותמת ייחודית.

אני משער שאינה של כותב ההערה ומקוה שתסכימו עמי .

 

RUCHEL SINGER

[רוחל/רחל סינגר]

 

שבת היא מתנה יקרה שניתנה לעמנו. יסודה בפרשת המן, שלא היה יורד בשבת. לכן הצטוו בני ישראל ללקוט ביום ששי משנה לחם גם לשבת.

הכנות לשבת זו מצווה העומד בפני עצמה. לפיכך מותר לקנות צרכי שבת קודם תפילה (משנ"ב סימן פט אות לו).

שבת שלום

אבישי


מקורות:

  1. מגן אברהם.

"… ואם לא ימצא לקנות אחר התפלה, אזי יקנה ואח"כ יתפלל, שזו מצוה עוברת וגם היא דאורייתא, ובלבד שיקרא קריאת שמע קודם, ואם הציבור מתפללין, לא יפריש מהם…"

2. פרי חדש:

ועוד אמרינן במס' מגילה בי"ט מאחרין לבוא וממהרין לצאת. וכתב רש"י בי"ט מאחרין לבא לב"ה שצריך לטרוח לסעודת י"ט ע"כ ומכאן יש סמך למה שנוהגין מקצת אנשים לקנו' צרכי שבת בבוקר קודם תפילה, ועוד מדאמרינן בפ' היה קורא: אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל משמע דוקא חפציו הוא דאסיר הא חפצי שמים ות"ת בכלל מותר ועיין במ"ש לעיל סי' ע' סעיף ד' והכי נקטינן.

 

3. עתים לבינה:

עתים לבינה:

ולדידי צע"ג דהא מבואר בברכות י"ד ע"א דאסור לעשות חפציו קודם ק"ש ותפילה ואם נאמר דווקא חפצי שמים אבל זה הוי כחפצי מצוה הא רש"י פי' בברכות ה ע"ב דאף ללמוד אסור קודם ק"ש ותפלה ועיין פרי חדש ססי' פ"ט.

 


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.
שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

נא פנה אלינו rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: