Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מרדכי דב ווכטפויגל’

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה

לשבת "נחמו" – פרשת ואתחנן

במשך עשרים שנים רצופות עבד ר' יצחק גולדהאר בחיבור ספרו "אדמת קדש", על אתרי ארץ ישראל וגבולותיה לאור המקורות.

לצורך כך עבר בארץ לאורכה ולרוחבה, חקר את תושביה הערביים ועמל על זיהוי מקומות רבים.

גולדצהאר4

פרי מחקרו יצא בספר עב כרס בליווי מפות צבעוניות שצוירו במיוחד לספר זה.

הספר נדפס בירושלים בשנת תרע"ג (1913) ונלווות עליו הסכמות נלהבות מרבני ארץ ישראל: הרידב"ז, הרב יצחק ירוחם דיסקין, הרב אברהם יצחק קוק ור' יוסף חיים זוננפלד.

על אף שהמחבר נמנה על חוגי היראים, שומרי תורה ומצוות, לא נחסרה ממנו בקורת על חיבורו, בטענה שנמצא בין השיטין  זלזול  במקורות ובמסורות עתיקות.

עותק ספריית הרמב"ם גדוש בהערות והשגות בכתב יד בשולי הדפים. השגות אלו הן, כנראה, פרי עטו של ר' מרדכי דב ווכטפויגל, יליד פולין (תרכ"ה 1865) שעלה לירושלים ולמד בישיבותיה.

גולדצהאר6

מחבר ההערות בשולי הדפים  טוען שהמחבר טעה נגד מקורות מפורשים בחז"ל ובכתבי האר"י.

לדוגמא,  בעמד' 96-97 בהערה (ה) כתב המחבר: "אחינו יושבי טבריא מראים קבר ר' עקיבא בצלע ההר אצל בית מעון ולפי דעתי שגו בזה". סיבת הטעות נובעת, לדעתו, מזיהוי מקום מוטעה במדרש משלי : "אשר בלילה שאחר יום הריגת ר' עקיבא בבית האסורים בקיסרין, נכנס בלאט לבית האסורים איש צדיק ולקח גופא קדישא הדין והוליכו כל הלילה, וכיון שהגיע לאנטיפטרס של קוצרים והאיר היום ראה מערה פתוחה וקברו שם"

על כך באה הערה נוזפת בשולי העמוד:

גולדצהאר2א

תמה תמוה אקרא מי יבא אחר המלך האר"י ז"ל שכ' בשער הגלגולי' בסופו כי סמוך לר' חייא ובניו אצל טבריה היא מערת ר' עקיבא כנודע, א"כ זה הי' חוצפ' גדול כ"כ וכו', וגם למה כ' "איש צדיק" וכו' והלא הי' אליה ז"ל, איש האמת אשר הי' מחבר הז' רחוק ממנו. אכן ראיתי אח"כ בסוף הספר כי הודה על כל טעות זה ומודה ועוזב ירוחם…

———————————————————————————————-

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: