Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘נוה צדק’

בע"ה

 וְאַתֵּ֖נָה יְדַעְתֶּ֑ן כִּ֚י בְּכָל-כֹּחִ֔י עָבַ֖דְתִּי אֶת-אֲבִיכֶֽן

בראשית פרק לא פסוק ו

גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים

מסכת ברכות דף ח.

רשימה לפרש ויצא

לפני שבועיים הקדשנו רשימה על הגביר יצחק די מאייו מלאריסה. ברשימה זו הבאנו רישום בעלות שנכתב על שולי ספר "בית דוד" (דפוס שלוניקי ת"ק 1740) וזה לשונו:

"זה הספר קניתי אותו ל[עבודת] קוני הצעיר מירקאדו סעדי[ה] ב"ר אברהם הלוי הי"ו"

 

מי הוא אותו חכם סעדיה מירקאדו?

ידוע לנו חכם בשם זה מחבר ספר "נוה צדק" על הרמב"ם (שלוניקי תר"א 1841). ספר זה הוציא לאור בנו אברהם חיים בסמוך לפטירת אביו.

שער ספר "נוה צדק". מחבר. מירקאדו, סעדיה. דפוס שלוניקי תר"א 1841

מתיאור אישיותו עולה פרט אחד בולט: "נהנה מיגיעו".

בהספד עליו שנשא הרב חיים פלאג'י, הנדפס בסימן י' של חלק הדרוש בספר "נוה צדק", מופיעה תיאור צוואתו על הלוייתו:

".. כ"א זו בלבד דרוש אחד ע"ג ארונו… ובכלל צוואתו……ושיהיה הדרשא בשני דברים דוקא שהיה מדוכה ביסורין והיה נהנה מיגיעו ולא עוד.

 

גם בנו בשבחו את אביו בפתח ספר "נוה צדק" כתב עליו:

… כי כל הימים / מיום היות הולך אל החכמים / נקי כפים שלא ליהנות מאחרים / שלא להשתמש בכתרה של תורה בשכר משנים ושכר סופרים / גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא / ולא מחזיק טיבותא לנפשיה רבי לא יתקרי / שלש שעות ראשונות ביום יצא אדם לפעולתו ולעבודתו / ואחרי כן עלה לביתו/ יושב ודן בעומקא של הלכה / קיים אמרינן כל תורה שה"ן עמה מלאכה…

העולה מתיאורים אלו, שעיקרון "הנהנה מיגיעו" היה ערך מקודש בעיני חכם רבי סעדיה מיקראדו זצ"ל.


במאגר מפעל הביבליוגרפיה של הספר העברי, שהגישה אליו חופשית דרך אתר הספריה הלאומית, מופיעה "רשימת זיהוי" ובה פרטים  ב"ב קצרים על כל מחבר. משם למדתי שחכם סעדיה מירקאדו חי בין השנים תקכ"ח-ת"ר (בערך) 1768-1840, וכל ימיו גר באזמיר.

כמקור לפרטים אלו הוזכרה שם עבודתו של ידידי המלומד ד"ר דב הכהן, מעמדם החברתי של תלמידי חכמים באזמיר במאות י"ח-י"ט (עבודת גמר), ירושלים תשס"ב.‬ 

פניתי אליו ובקשתי את אישורו לזיהוי של חתימת הבעלות הנ"ל עם חכם סעדיה מירקאדו, מחבר ספר "נוה צדק", ולהעשיר את ידיעותי על איש זה.

ראו נא תשובתו:

שלום רב לידידי,

אכן נראה שמדובר בחתימת ידו של הרב בע"ס נוה צדק.
מחתימת בעלים זו למדתי ששם אביו היה אברהם, שאחריו נקרא בנו בכורו של הרב נוה צדק, ר' חיים אברהם הלוי (חיבר חלק מן הספר "בית הזבח", לדודו ר' יוסף גן, אזמיר תר"ד [ראה שם, בשער, הקדמות ודף נב ע"ב] . הוא עלה לירושלים עם אשתו, קאדין,בשנת תרי"ג (מפקד מונטיפיורי, תרט"ו, ירושלים, ספרדים) ונפטר לפני תרכ"ו (מפקד מונטיפיורי, תרכ"ו, ירושלים, ספרדים).

מצ"ב מה שכתבתי לפני שנים רבות על הרב נוה צדק* (בין יתר חכמי אזמיר). כעת הוספתי את שם אביו.

[*לרשימתו של דב ראו נא כאן*]

שים לב שמה שכתב ואנונו (אנציקלופדיה, בערכו), שכביכול הרב נוה צדק היה חמיו של הרב נסים רחמים יצחק פאלאג'י, בטעות יסודו.

בידידות ובברכת תז"ל רנ"ו,
דב

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: