Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עליה לארץ ישראל’

בס"ד

חפץ8

לקראת פרשת השבוע "משפטים" אנחנו מפרסמים פרסום ראשוני מכתב חדש מארכיונו של ר' דוד פוטש המצא בספריית הרמב"ם.

המסמך נוגע לסדורי עלייתו של מרן החפץ חיים לארצנו הקדושה.

ר' ישראל מאיר הכהן, "החפץ חיים"מראדין,  היה מנהיג כל הגולה. פרסום רב ניתן למחשבתו לעלות לארץ ישראל  באחרית ימיו. הוא  התעתד לעלות לארץ ישראל בחודש אלול תרפ"ה. ההכנות המעשיות נשלמו ורק מחלתה של אשתו גרמה לתכנית להתבטל.

פרטים רבים מתוכניותיו של ה"חפץ חיים" נודעו לנו מארכיונו של ר' דוד פוטש, תושב ארץ ישראל באותה עת , שהיה איש אמונם של גדולי ישראל ועל ידו אורגנו כל הפרטים הטכניים הכרוכים במציאת מקום מגורים וכל סדורי החיים הנצרכים לאישיות דגולה שכזאת. בבמות שונות פורסמו עיקרי הדברים.

אני ממליץ על המאמר של בן נתן, אביאסף. תכנית עלייתו ארצה של ה"חפץ חיים" ‬. המאמר פורסם בתוך  אשל נתן; קובץ מאמרים ליובלו של ר’ נתן דסברג. אלון שבות: בני המשפחה, תשמח. עמ' 110-115. ‬

לפנינו חשיפה של מכתב שכתב ר' מנחם מנדל זאקס, חתנו של ה"חפץ חיים" , על נייר מכתבים של חותנו, ובו מספר שאלות ובקשות של הרבנית אשת ה"חפץ חיים".

חז"ל הורונו "אשת חבר כחבר"  (מסכת עבודה זרה דף לט ע"ב) . מכאן שראוי  לדקדק בלשון הנקיה שמשתמשת בה הרבנית. כך הוא  כשהרבנית מבקשת להשיג לה עוזרת בית   היא שואלת:  "אם אפשר להשיג בארץ ישראל אמה עבריה".

להלן נוסח המכתב במלואו:

יום ה"א לחודש תמוז תרפ"ה ראדון

כבוד הג' הנכבד מ"ו באמת רחים ומוקיר רבנן כמר ר' דוד פאטאש

אחדשה"ט ! הנני לבקשו בשם הרבנית תחי' כי כאשר שמעה שאין

דרך לעשות באה"ק כיריים בבית ע"כ היא בחפצה שלא ישונה הבית

מבתינו פה היינו לעשות כיריים ותנור לבשל בבית ולא בחצר.

וכן שואלת אם אפשר להשיג בא"י אמה עברי' ומה תהא משכורתה

שאפשר ששוה הדבר להביא איזה עברי' מפה ואם כן הדבר

איך אפשר להביא הדבר לפועל. והנה כבר הריצותי מכתבים אחדים

לכ' והנני להטריחו גם בזה שנא לתת תשובה בהקדם האפשרי

כי נחשוב לעשות דרכינו בע"ה בחצי אלול ואז נודיע לכב'

בפרטות – באין יותר אברכו בחו"ש דו"ש מנחם מנדל זאקס

חפץ1

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: