Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ראור החיים’

(איך אפשר לדעת שכדור הארץ עגול?

רשימה לחודש אדר

"…  ולזה משמיענו הכתוב בתחילת המגילה באומרו מהודו ועד כוש ענין זה שהעולם עגול ככדור שזה מורה על ענין נפלא זה שהקב"ה ממלא כל עולמין וסובב כל עולמין ולית אתר פנוי  מיניה…"

 

רגילים אנחנו לצרף למשלוחי המנות בפורים רעיון שמצאנו באחד הספרים.

השנה צרפנו קטע שנדפס בבטאון "אוצר נחמד", שיוצא לאור על ידי כולל של חסידות סטמר בניו יורק. בראש הגיליון מופיע מדברות קדשו של אדמו"ר חסידות סטמר,  הרב משה טייטלבוים – "ברך משה", על "גודל ההשגחה הנרמז בנס דפורים".

בסוף הקטע מופיע המשפט: שהעולם עגול ככדור שזה מורה על ענין נפלא.

עניין זה שצורת הארץ היא ככדור היה ידוע לקדמונים.

באתר סוכנות החלל הישראלית כתוב:

אולי שמעתם שאבותינו סברו שכדור הארץ שטוח. בסך הכל, די הגיוני: לא היו להם חלליות שיוציאו אותם החוצה לחלל, משם ניתן לראות בבירור שכדור הארץ אינו שטוח, כפי שנראה לעין שלנו על פני האדמה.  אבל, הפתעה-הפתעה, ההשמצה הזאת לא נכונה: מלומדי העת העתיקה ידעו שכדור הארץ עגול. למעשה, היוונים הקדמונים הבינו כבר לפני 2,500 שנה שהאדמה עליה הם חיים היא חלק מכדור ענק – והיו להם מספר רמזים לכך.

תחריט מספר לימוד מימי הביניים, משנת 1550, שמסביר מדוע אנו רואים את תורן הספינה אחרי שגוף הספינה נעלם באופק – כי העולם כדורי. מתוך אתר סוכנות החלל הישראלית.

אכן הראיה הטובה ביותר על הכדוריות היא מתצלומי הלוויינים, המשקיפים על כדור הארץ ממרחק.

שאלת כדוריותו של העולם אינה שאלה פיסית אלא גם שאלה רוחנית.

כפי שצטטנו לעיל בשם האדמו"ר "ישמח משה" תלויה בזה הבנה של דרך הופעת ה' בעולם. והדברים מובאים בארוכה גם בפירוש "אור החיים"  על הפסוק "ויכולו השמים והארץ" (בראשית פרק ב פסוק א). כך לשונו של "אור החיים":  "ומקובלני מפי זקני תורה שטעם עשה ה' העולם כדורי…", להמשך הדברים ראו נא כאן

להעמקה בדברי "אור החיים" הקדוש,  ראו נא את ביאורו של הרב ראובן מרגליות כאן וממנו הפניה לדבריו של הסופר אהרן מרקוס בספרו החסידות כאן.

מסורת היא שהגר"א חולק על עמדה זו ומציג את העולם כשטוח. הגר"א סומך דבריו על הפסוק "לאחוז בכנפות הארץ", והלכה היא בהלכות ציצית שכנף הבגד איננה חייבת בציצית אם היא עגולה ("עליות אליהו").  דעה זו כתובה בפירוש בנו ר' אברהם על תקוני הזהר (ראו נא כאן).

הרב יוסף ענגיל בהערתו ב"גליוני הש"ס", על דברי הגמרא במסכת שבת דף עה עמוד א: "מניין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות?", מביא את הדעות השונות ותמה בסוף דבריו על האפשרות לטעון שהארץ שטוחה: "וגם אין זו סברא לבד של חכמי האומות רק הוא מבואר במופת".

 

הערה בספר "גליוני הש"ס" על דברי הגמרא במסכת שבת דף עה עמוד א: מניין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות?…

המעיין בדבריו ימצא כי טשטוש התחומים בין המבט המדעי לבין המבט הרוחני הביא לדעה, שאין ללמוד את הלכות קידוש החודש לרמב"ם, היות וחישוביו בנויים על חכמת האומות, על יסוד שהעולם הוא ככדור !

שבת שלום

וחודש אדר שמח

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: