Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שעשני כרצונו’

בע"ה

"…אִישׁ לְפִי פְקֻדָיו, יֻתַּן נַחֲלָתוֹ."

במדבר כו, נד

רשימה לפרשת פינחס

"איש: יצאו נשים, טומטום ואנדרוגינוס"

[פירוש חזקוני על פי מדרש הלכה].

בספרות החז"לית ישנו מקום נרחב לדיון בשאלות הקשורות לטומטום ואנדרוגינוס. שתי תופעות נדירות הקשורות לטשטוש בזהות המינית.

טומטום הוא מי שאין סימני מינו ניכרים לעין ולכן איננו יודעים אם הוא זכר או נקבה.

אנדרוגינוס הוא מי שיש לו סימני מין כפולים, גם של זכר וגם של נקבה.

לתופעה זו הוקדש פרק שלם במשנה (מסכת בכורים פרק רביעי, ויש אומרים שזו ברייתא) וישנן הזכרות רבות להלכות טומטום ואנדרוגינוס בתלמוד ובספרי הפוסקים.

בכתב העת "קורות", רבעון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע, נתפרסם מאמר של ד"ר דוד מרגליות על "טומטום ואנדרוגינוס" (גל' יא-יב, תשל"ה 1975). במאמר כותב ד"ר מרגליות שבכל ימיו כרופא פגש מקרה אחד של טומטום ולא הורשה לצלמו. ראו נא כאן.

בעיתון "המליץ", שנת תרנ"ב 1892 גליון 37, מובאת עדות על לידת אנדרוגינוס בעיר זופראן מחוז אשמינא, פלך וילנה.

בתוך הידיעה מסופר כי "ובשביל מצות המילה ובעבור דבר הפלא לא חדל מנסע גם הרב הג' דק"ק זיימעל חתן דאב"ד דק"ק פאניוועז…"

קטע מעיתון "המליץ" נובמבר 1892 תרנ"ב, מתוך מאגר עיתונות יהודית היסטורית

הרב דק"ק זיימעל חתן דאב"ד דק"ק פאניוועז – הלוא הוא הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל.

נסיעתו זו, לראות את הפלא – התינוק האנדרוגינוס, הולידה רשימה הלכתית פרי עטו, שלימים מרובים ראתה אור על ידי בנו הרב צבי יהודה בקובץ "קורות" הנ"ל.

 

הרב קוק דן בסעיפים שונים בהלכה זו. אחת השאלות קשורה ל"ברכות השחר".

בכל יום בבוקר נשים מברכות "שעשני כרצונו". היות ואנדרוגינוס הוא ספק גבר ספק אשה – מה דינו בברכה זו?

ה"פרי מגדים" בפירושו אשל אברהם (שלחן ערוך אורח חיים, סימן מו אות י) כתב, שאי אפשר שטומטום ואנדרוגינוס יברכו "שלא עשני אשה", אבל אפשר יאמרו [שעשני] כרצונו.

הרב קוק מראה צדדים לכאן ולכאן בשאלה זו, וזה לשונו:

"פשוט שאין לו לברך "שלא עשני אשה", וגם "שעשני כרצונו" יש לומר שאין מברך, אע"פ שהנוסח יכול להאמר, מכל מקום לא נתקן כי אם באשה, והוא ספק. ואולי שייך לומר כרצונו, גם בדידיה דגרוע מאשה אולי, ומקבל בשמחה ענינו".

לכאורה שאלה הלכתית גרידא, ודרכה אנחנו פוגשים את מורכבות חיי האנדרוגינוס ומצבו הנפשי.


תודה לחוקר משה נחמני ולרב הראל כהן על עזרתם.

שבת שלום

אבישי

 


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: