Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תפארת בחורים’

בע"ה

וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם

בראשית ט, כ

רשימה לפרשת נח

 

חבורות "תפארת בחורים"  צצו בעיירות שונות באירופה במחצית השניה של המאה התשע עשרה והתקיימו עד השואה.

מטרת החבורות היתה ללמד תורה את בעלי המלאכה, ובעיקר בחורים צעירים, שלא היתה להם מסגרת חינוכית עד כה.

פרופ' ישראל רוזנסון הקדיש לכך מאמר נרחב: ' "בעבור צעירים כמו גם לעובדים ולעוזרים בחנויות": על המפעל החינוכי "תפארת בחורים" בווילנה'.

המאמר נדפס בתוך "הגות", בטאון מכללת ליפשיץ בירושלים,  2014, עמ' 15-72.

על סמך בדיקה בעיתונות התקופה, מצא ישראל רוזנסון כארבעים מקומות בהם התקיימה פעילות "תפארת בחורים".

מספר 26 ברשימתו היא העיר מזריץ': פולין הקונגרסאית, פלך שדליץ.

עיתון "הצפירה". 17 יולי 1900. המקור: JPRESS – ארכיון עיתונות יהודית היסטורית.

בספריית הרמב"ם מצוי ספר "שאלות ותשובות היכלי שן", דפוס פיוטרקוב 1905, ובדף השער נחתמו חותמות רבות.

כל החותמות הן זהות. וזה נוסחן:

חברה תפארת

בחורים דרחוב

נאיי שטאט

דפה

מעזריטש

מעניינת העובדה שבספריית חברת "תפארת בחורים" במזריץ' היה ספר למדני כמו הספר הנ"ל, שאלות ותשובות "היכלי שן", בעוד שבתיאור הקמת החבורה מצויין שילמדו פרקים בתנ"ך ודברי ימי עמנו. הרי מדובר בבעלי מלאכה…

עיתון "הצפירה". 17 יולי 1900. המקור: JPRESS – ארכיון עיתונות יהודית היסטורית.

כנראה בתוך החבורה היו גם הבדלי רמות בין המשתתפים, ולכן היו שלמדו מסכתות מן הגמרא והיו שהשתתפו בשיעורי תנ"ך.

דוגמא נוספת לכך תוכלו לראות בתמונה שלפנינו  מחברת "תפארת בחורים" בעיר וילנה.

על הלוח מצד שמאל כתוב:

סיום הגדול על תנך

מתפארת בחורים

ומסכתות ברכות ושבת… 

גם וגם…

גם תנ"ך וגם לימוד גמרא.

עובדי אדמה ואנשי עמל וכפיים, צעירים ומבוגרים, זקוקים למסגרות שיתאימו להם ללימוד התורה בהלימה ליכולות של הלומדים. חבורות "תפארת בחורים" נתנו מענה לצורך זה.

שבת שלום

אבישי

———————

*הרחבה:

בשבח מפעל "תפארת בחורים" – בחילופי התקופות לאורך המהפכות בעולם היהודי – ראו נא אגרותיו של רבי חיים עוזר גרודזנסקי, בתוך ספר "אגרות רבי חיים עוזר" כרך א, אגרת סט-ע.

 

לע"נ הרב שלמה בן הרב יוסף שלום אלישיב ז"ל, נפטר כ"ז תשרי תשע"ט !

הרב שלמה היה דור שלישי של הרבצת תורה בחבורת "תפארת בחורים" הירושלמית.

 

——————————

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: