Feeds:
רשומות
תגובות

תנך של מסיון

בע"ה

"… אדם כי יקריב מכם…"

ויקרא פרק א, פסוק ב 

"מכם" – ולא כולכם, להוציא את המומר.

תלמוד בבלי, מסכת חולין דף ה

רשימה לפרשת ויקרא

עמיחי קופל, שכן וידיד, הראה לי תנ"ך עתיק ועב כרס שעבר במשפחתו והגיע אליו. שער הספר הוא בלטינית. בתנ"ך זה השתמשה דודתו בשנות הארבעים כאן בארץ בבית הספר היסודי. באותם ימים לא היה בבית תנ"ך אחר.

עיון בפרטים המופיעים בשער התנ"ך מעלה שהדפיס אותו דניאל ארנסט יבלונסקי בברלין בשנת 1699. דניאל ארנסט יבלונסקי היה תיאולוג גרמני, שעסק בהדפסת ספרים  וביניהם מהדורות שונות של התנ"ך.

השאלה הבסיסית המטרידה אותי: מה צריך להיות היחס שלי לתנ"ך שכזה? תנ"ך הוא דבר שבקדושה, הייתכן שנלמד מפי כתבו של מומר? הרי שנינו במסכת שבת (דף קטז):  'אקפח את בני אם יבוא לידי ספר תורה שכתבו מין אם לא אשרוף אותו ואת האזכרות שבו', ופירש רש"י: "ספרי מינים המשומדים לעבודה זרה שכתבו להם תורה בכתב אשורית ובלשון הקודש" ? האם  יש לחשוש שהמדפיס שינה בטקסט  והכניס דעות כוזבות לתנ"ך? האם יש לחלק בין  מהדורות מדוייקות ומדוקדקות למהדורות בעלות אופי דתי ובפרט של מסיון? האם יש לחלק בין ספרים שנכתבו ביד לבין ספרים המודפסים?

שער התנ"ך. BEROLINI (ברלין) 1699

השער הכפול של התנ"ך

דף מתוך התנ"ך הנ"ל. דפוס זה נועד מתחילה לציבור היהודי. משום כך מובאים בו טעמי המקרא בתוים !

בשאלה זו דנו הפוסקים במהלך הדורות. יש המחייבים ויש השוללים. מעניין לראות שהפוסקים בתשובותיהם מעידים כי לאורך הדורות השתמשו בתנ"כים כאלו.

ראשון לכולם, הרב אליהו בן בנימין הלוי, רב בקושטא משנת רפ"ו (1526) שדן באריכות בסוגיה זו בספרו "זקן אהרן"' ודעתו מתנגדת לשימוש בתנ"כים  אלו. התשובה במילואה ראו נא כאן.

וכך הוא חיתום דבריו:

"אין ספק שזה אסור, וכגון ואפילו לא הויא כתיבה משום מעשה ומחשבת עובדי ע"ז עבירה היא בידם, וכ"ש שהדפוס כתיבה תמה היא ואסורים מטעמים שהזכרנו, והארכתי בזה מעט מפני הרגל עבירה שכבר הרגילו בו רבים ומשבשתא כיון דעל על, ואיני רואה שיחלוק בזה כי אם כסיל מתעבר ובוטח ,והנראה לדעתי כתבתי, נאום אליא הלוי"

שאלות ותשובות זקן אהרן. קושטא, תצ"ד 1734. סימן ק"ע.

מעניינת דרשתו של הרב יצחק נסים לרגל הדפסת תנ"ך קורן, המופיעה בספר "לדור ולדורות" (ירושלים : בית ההוצאה של יד הרב נסים, תשע"ג-תשע"ז 2013-2017). הרב משבח את הדפסת תנ"ך החדשה מול הדפסות קודמות נוכריות, ומספר על ההתנגדות לשימוש בתנ"ך של המיסיון עד ש….

דרשתו המלאה של הרב נסים.

חתני הרב מאיר פטנה סיפר לי שיהודי אתיופיה השתמשו כל השנים בתנ"ך באמהרית שהדפיסה הכנסיה האתיופית. היהודים היו תולשים דף ראשון ואחרון ששם היו סמלי הכנסיה. חלק התורה שבו מבוסס על תרגום השבעים ובינו לבין הנוסח המקורי יש הבדלים משמעותיים. בנוסף הנוצרים שינו בספר דניאל והכניסו את 'אותו האיש' לטקסט. קרה המקרה ובארץ הדפיסו מחדש את התנ"ך באמהרית וחלקו אותו בכמות גדולה מאד באחד מחגי הסיגד. לאחר מעשה התברר שמדובר בטעות ובאותו נוסח מקולקל בספר דניאל. נציין שגם תרגום 'מהדורת קורן' של התורה לאמהרית הוא עדיין אותו תרגום המבוסס על תרגום השבעים.

שבת שלום

אבישי

מודעות פרסומת

האדמו"ר הצייר

בע"ה

וְלַחְשֹׁ֖ב מַֽחֲשָׁבֹ֑ת לַעֲשֹׂ֛ת בַּזָּהָ֥ב וּבַכֶּ֖סֶף וּבַנְּחֹֽשֶׁת

שמות פרק לה פסוק לב

(רשימה לפרשיות ויקהל-פקודי)

לזכרה ולעילוי נשמתה של אשה אצילה ואשת חבר, אילה גוטליב ז"ל, שנלב"ע בחג פורים האחרון .

לצורך בניית המשכן נרתמו בעלי אומנויות רבים, המוכשרים להגות ולבצע עבודות במגוון חומרים.

דוגמא יוצאת דופן של שילוב כשרון מעשה ואיש רוח היה האדמו"ר רבי אברהם יעקב שפירא, מדרוהוביץ'.

אבותיו האדמו"רים היו ציוניים (ראו נא שפירא, הרב אברהם יעקב. מזכרונותי על חיבת ציון וציונות ובית רוזין. "ההד", גל' א סיון תש"ו, 31.5.46) והוא עצמו השתתף בפועל בהקמת "כפר חסידים" בעמק זבולון.

כשרון הציור של האדמו"ר היה טבעי, אך הוא פרץ החוצה אחרי פטירת אשתו  בשנת תש"ד (1944) בהיותו כבר בן ששים שנה.

ב"ספריית עיצוב ומידע חזותי" בבית אריאלה נשמר גזיר עיתון "דבר" משנת 1948 ובו תיאור של תערוכת ציורים של האדמו"ר, מלווים בדברי הערכה מאת "מבקרת האומנות הנודעת" ד"ר ליזטה לוי.

 

נציין שבפתיח לסקירת התערוכה מובאים גם דברים מהאדמו"ר.

"תערוכת האדמו"ר א. י. שפירא, אבי המשורר ש. שלום, היא סנסנציה בחיי האמנות שלנו, כי לא לעתים קרובות יקרה הדבר, שאדם בגיל ששים, ונוסף לזה רבי – מבלי שיבקר באיזו אסכולה לאמנות – יתחיל לצייר, וכעבור שלוש שנים יעמוד הקהל בפני כארבעים יצירות שלו.

מעניין להיוודע כיצד גילה הצייר את כשרונו עצמו. לפני 26 שנים, בבואו לארץ, היתה לו פתאום ההרגשה, שהוא צריך להעלות את הארץ על גבי נייר, כדי שתהיה עמו תמיד. הוא היה מצייר מזמן לזמן מבלי לעסוק בזה באינטינסיביות. ורק לפני שלוש שנים, מתוך הצער על מות אשתו, נתעורר בו הצורך לבטא את רגשותיו בציור. והוא יצא אל מרחב הטבע, כי נופה של הארץ היה לנושא אהבתו. הנופים הם גם היפים ביותר ביצירותיו. הוא מעיד על עצמו שאת ציורי ה"פנים" (אינטאריאר) היה מצייר רק כאשר תנאים חיצוניים מנעו בעדו מלצאת החוצה".

מארץ ישראל לחוץ לארץ :

כשחפשתי אחר צילומי התמונות שצייר האדמו"ר מצאתי באתר "חנות הספרים של איתמר" (גליון 81, 10 יולי 2014) שלשה ציורים שנדפסו בתוך אלבום ציורים שהוציאה המשפחה לאחר פטירתו: דיוקן עצמי, הרבי מהוסיאטין ו(למרבה ההפתעה) תמונה של  ניו יורק. ציור פסטל משנת 1950.

תמונה זו התחברה למכתב המצוי גנזי "בית אריאלה" שנכתב על ידי האדמו"ר בעת ביקור שעשה בעיר ניו יורק. יש לשער שנסיעה זו כרוכה היתה בצרכי ציבור. נייר המכתבים הוא של בית המלון בו התאכסן.

במכתב מצויין כי קבלת פנים לאדמו"ר תיערך בבית הכנסת הרומני. בית כנסת מפואר ובו אולם רחב ובו מקום 1800 איש ובו שימשו חזנים מפורסמים כיוסלה רוזנבלט.

 

ב"ה יג אלול צ"ח

לכבוד ידידי הנכבד והמפואר

הרב גרשנקארן נ"י

לע"ע אנחנו במצודה גדולה ואין לשות עצות  כי אין חבוש מתיר / א"ע. אומרים שכבר שכרו לנו דירה אם יתאמת בטח נודיע /  לכב' המקום. קבלתי גם טלפון מש"ב הרב מבאיאן כי ביה"כ הרומני / ברוינגטן סטריט נאותה מהפראזדנט להמקום שב"ה תהי' הקבלת / פנים אי"ה ביום ג' הבעל וגם הרב והחזן ישתתף ב"ה / אקוה כי לשם ידידותנו הנושנת ישפיע כ' ת' על החוגים הקרובים / אליו שישתתפו. קראתי (כלומר ע"י מר שרשבסקי) את מר גלמן במזרחי ולא הושג / אבקש שכב' יודיעני בטובו איך להתנהג בנוגע למר אברהם כהן / כי לא קבלתי אותו מענה אבל המכתב בטח נתקבל ע"י כי /לא הגיע בחזרה והנה עלי לחיות בצד […] לע"ע פה / ולשלם בעד המלון ואין לי האפשרות, לא מדברים עוד / לשלוח כסף הביתה, כי לענין זה נעשיתי כבר […] /  על מאה דלר. אקוה להשיג תשובה מכ' במוקדם / והנני [אומר?] שלום לו  ומאחל לו הצלחה / 

וב"ט מארץ ישראל אברהם יעקב במו"ה חיים מאיר יחיאל זצוק"ל

האם מראות העיר ניו יורק, אותה ביקר בשנת צ"ח (1938), נרשמו רק כעבור שנים (1950) עלי ציור ?

שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

 

 

המשך »

כ"י = כביכול

בע"ה

ראשי תיבות כ"י

רשימה לפרשת תרומה

העיסוק בראשי תיבות הוא מקצוע מתפתח. במשך הדורות נוספים שימושים לראשי התיבות, וספרים חדשים יוצאים לאור ובהם מבחר רחב יותר של אפשרויות לראשי תיבות ישנים וגם נוספים ראשי תיבות חדשים לרשימות.

את רשימתי השבוע אקדיש לראשי התיבות "כ"י".

על פי רשימה ביבליוגראפית המופיעה בסוף ספרו של ברוך קרוא (קרופניק) "לכסיקון ראשי תיבות", תל אביב תש"ה (1945), הספר העתיק ביותר ובו רשימת ראשי תיבות בעברית הוא משנת 1613.

ספר זה מצוי לצפיה בgoogle books ומשם לקחתי את הצילומים הבאים.

כפי שתראו ל"כ"י" יש פענוח יחיד: כנסת ישראל.

שער הספר משנת 1613

עמוד מהספר משנת 1613

בבית הכנסת שלנו בקהילת פדואל מחלקים מתנה לבני המצוה סט ספרים "העמק דבר", פירוש התורה לרב נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב מוולוז'ין).

חברי הגבאי הוותיק אבי בלוך מוסיף הקדשה אישית לכל בן מצוה. הוא בוחר פסקה מפירושו של הנצי"ב לאותה פרשה ועליה מוסיף את ברכת הקהילה.

השבוע פנה אלי בתמיהה על ראשי תיבות לא ברורים המופיעים בפרשתנו.

על הפסוק "… ופניהם איש אל אחיו, אל הכפרת יהיו פני הכרובים" (פרק כה פסוק כ) כתב הנצי"ב:

כ"י אלו מה פיצוחם?

האם כנסת ישראל?  … לא נראה מתאים.

בדקתי במהדורה חדשה של פירוש הנצי"ב (ירושלים, תשס"ה) ומצאתי שם נוסח אחר:

תמהתי מהו הנוסח הנכון? האם הגיהו במהדורה מאוחרת את הנוסח הישן ועל סמך מה?

בדיקה  והשוואה בין שתי המהדורות (המופיעות במאגר "אוצר החכמה") מעלה עשרות מקומות נוספים בפירוש הנצי"ב עם תופעה זהה: כ"י הופך ל"כביכול".

הלכתי אצל ספרי "ראשי תיבות" לסוגיהם השונים והופתעתי עד מהרה לגלות שאין כאן חידוש כלל !

הנה בספרו של אברהם יצחק שטרן (סיגט, תרפ"ו 1926) זו האפשרות הראשונה מני רבות:

מחברים רבים וקדומים כבר עשו שימוש בר"ת אלו. דוגמא אחת מתוך "ספר הגירושין"  למקובל רבי משה קורדוברו (נפטר בשנת ש"ל 1570). בני ברק, מהדורת הרב משה צוריאל, תשע"א (2011):

 

אבקש את עזרת הקוראים והלומדים:

כיצד הפך "כביכול" לכ"י? מתי, היכן ועל שום מה?

שבת שלום

אדר שמח!

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום. משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

rambaml1@gmail.com

חותמות "חברת תועלת"

בע"ה

קנין כסף

חותמות "חברת תועלת"

(רשימה לפרשת משפטים)

חותמות שעל גבי ספרים מעוררות סקרנות. מאחוריהם עומד מוסד או איש שאליו היה שייך הספר. מי היו? מה הסיפור מאחורי החותמת?

אוספי חותמות וניתוחם יכולים לתת גם חתכי אורך ורוחב היסטוריים. כך היא רשימתו של ראובן גפני על "חתימה קהילתית" – חותמות בתי כנסת בארץ ישראל בעת החדשה ("אריאל". גליון תשע"ז, 2017, עמ' 134-158).

חותמת אחת יפה היא נשוא מחקרנו. חותמת זו שייכת לחברת תועלת באמשטרדם. 

 

קנין כסף לחברת תועלת באמסטרדם,  כ"ה לחודש אלול ה'תק"פ ליצירה. דמי מחירו 5 f. שואל קאסטער, שומר הספרים.  N.45, מבוא לשון ארמית

חתימות נוספות של "חברת תועלת" מצאנו באוסף הספרים הנדירים של הביבליוגרף שמעון בריסמן שבאוניברסיטת וושינגטון (סנט-לואיס).

לצפיה באתר המקורי ולתוספת הסבר (באנגלית) ראו נא כאן

מי היתה חברת "תועלת" ואלו ספרים נאספו בספריית החברה?

בחרתי בהגדרה קצרה המופיעה בקטלוג מכירות של "יודאיקה ירושלים":

"חברת תועלת" נוסדה באמשטרדם בשנת 1820, על ידי המשכילים ההולנדים, שומרי מסורת וחובבי שפת עבר. לחברה היה אוסף ספרים חשוב".

המקור: קטלוג יודאיקה ירושלים. תשמ"ז.

 

המושג "המשכילים ההולנדים" זוקק ביאור. אף כי תנועת ההשכלה בגרמניה כבר היתה קיימת ישנה הבחנה ברורה במחקר בין תנועה זו לבין המשכילים ההולנדים של "חברת תועלת". החברים ההולנדים אמנם לקחו לעצמם את לימוד השפה העברית והתנ"ך כמשימה אך לא היו להם כל דרישות לשינויים וריפורמה בחינוך וכד'.

החברה התקיימה ופעלה כעשרים שנה ולאחר פירוקה הועבר אוסף הספרים ובו מאות פריטים לרשות הסימנריום המקומי.

מאמר מקיף ויסודי על פרשה זו כתבה פאולה טוייהאוט-קינינג, "כתבי  החברה האמסטרדמית "תועלת" וההשכלה בגרמניה", בתוך מחקרים על תולדות יהודות הולנד כרך חמישי. ירושלים, המרכז לחקר יהדות הולנד באוניברסיטה העברית, תשמ"ח (1988). הרוצה לקרוא את המחקר הנ"ל ישלח נא בקשה אלי לפי כתובת המייל של ספריית הרמב"ם המופיעה בסוף הרשימה.

בחותמות של "חברת תועלת" בצד החתימה האישית נכתב גם תיאור שחוזר על עצמו: "שומר הספרים".

שומר הספרים הוא כנראה הספרן של ימינו, מי שבידו המפתח והאחריות לאוצר הספרים.

הנה דוגמא לשימוש בביטוי זה בספר "שיר אמונים" (אסיפת בקשות, פזמונים ושירים), אמשטרדם תקנ"ג (1793):

 

ש"י עגנון עשה שימוש בביטוי זה בסיפורו "מעשה עזריאל משה שומר הספרים", בקובץ סיפורי פולין בתוך "אלו ואלו" עמ' 315-319.

עזריאל משה מכיר את שמות הספרים ומיקומם בארונות בית המדרש ומשם כל חכמתו.


נספח:

חותמת חברת "תועלת" מצויה בספריית הרמב"ם על עותק ספר "מבוא הלשון הארמית", פרג תקע"ג (1813). המחבר: יהודה בן יונה ייטלש.

בפתח הספר, באופן חריג, המחבר מפנה שאלה פתוחה לקהל קוראיו. השאלה היא על תרגום אונקלוס לפסוק מפרשת השבוע פרשת משפטים.

הפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו" מתורגם באונקלוס "לא תיכלון בשר בחלב". השאלה היא מדוע סטה אונקלוס מפשט הכתוב וממסורת חכמינו ז"ל האוסרים בישול של בשר בחלב?

הרב רפאל בנימין פוזן ז"ל בספרו "פרשגן", ביאור מקיף על תרגום אונקלוס (ירושלים, תשע"ד 2014), ליקט תשובות שונות לשאלה זו. לצפיה ראו נא כאן.


שבת שלום

אבישי


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

 

בע"ה

"לא תעשה לך פסל…"

(שמות, פרק כ פסוק ג)

רשימה לפרשת יתרו

כשרצינו להחליף את האוטו הישן  בחדש הציעו לנו  לקנות רכב של חברה מסוימת, שסמלה המסחרי דומה לסימן +.  התלבטתי אם אני רוצה רוצה לנהוג באוטו שזאת צורת הסמל שמעטר אותו. שכן שלי תמה על כך ואמר לי שאין זה דומה לשתי וערב (=צלב) אלא לסימן פלוס "+" הידוע והמוכר.

אני חוזר ונדרש לשאלה זו בעקבות ספרו החדש של הרב ד"ר שמעון בולג "בריכות בחשבון", שמאגד בתוכו אוסף של ענייני מתמטיקה וחשבון במקורות היהדות. המלקט הינו בר סמכא בתחום. במבוא לספר מוקדש פרק ל"שאלת השימוש בסימן + לציון פעולת החיבור". לקריאת הפרק ראו נא כאן.

בבדיקה שערך הרב ד"ר בולג נמצאו ספרים רבים שהעדיפו להתעלם מסימן "+" ולהמירו בסימן חילופי, שאינו מזכיר צורת שתי וערב (=צלב).

להלן דוגמאות שלקטנו על פי הרשימה המופיעה בסוף מאמרו.

 1. מפתח האלגיברה החדשה / אשר אנשיל ווירמש. אופנבך תפ"ב 1722

  שער הספר.עותק הספריה הלאומית

   

  סימן "*" (כוכבית) לפעולת חיבור

  2.  כליל החשבון / דוד פרידזנהויזן. ברלין תקנ"ז 1797

  שער הספר. צילום מאתר hebrewbooks

  סימן "_I_" (קמץ הפוך) לפעולת חיבור

   

  3. מלאכת מחשבת החדש / שלום בליינקר. ברדיטשוב תקצ"ד (1834)

  שער הספר. צילום מאתר hebrewbooks

  סימן "_I_" (קמץ הפוך) לפעולת חיבור


יש לציין כי  הרב ד"ר בולג הביא במאמרו מקורות הלכתיים המתירים שימוש בצורת שתי וערב לצורכי חול.

תשובה מפורשת להיתר שימוש בסימן "+" לחישוב מספרים כתב הרב חיים דוד הלוי ז"ל, שהיה רב ראשי של תל אביב שנים רבות, בספרו "עשה לך רב" חלק חמישי תשובה כא.

לקריאת התשובה בשלמותה ראו נא כאן.

 


מפורסם הוא  ה"סטייפלר", רבי יעקב ישראל קנייבסקי ז"ל, שברח מכל מראה צורת שתי וערב בצורה קיצונית. כך מסופר אודותיו:

מתוך ספר "ארחות רבינו" / הורביץ אברהם. בני ברק תש"ן

לסיכום:

 1. סימן + לא עבר בקלות את המסננת היהודית, שמרחיקה כל צל צלם עבודה זרה.

2. מותר להשתמש בסימן "+" כסימן חשבונאי, ואע"פ כן אפשר שזו מידת חסידות להחליפו בסימן אחר.

שבת שלום

אבישי

 


תוספת:

לאחר פרסום הרשימה קבלתי מכתב מהרב ד"ר שמעון בולג ובו התייחסות לרשימתי הנ"ל.

שלום וברכה לאי"ט

קיבלתי עותק מן הכתבה היפה על שימוש בסימן "פלוס".

תודה מיוחד על הסגנון המכובד והמעודד.

שמחתי על ההבאה של דברי הרב חיים הלוי, הכרתי את התשובה.
ישנו עוד מקור – דיון רחב בבן איש חי ח"ב פ' מסעי ובפרט שם סע' ב' וד'. אפשר להעביר למתענינים.

כמו בנושא בכמה וכמה נושאים הובאו רק אחדים מדברי המפרשים.

"ילקוט ברכות בחשבון" הנו ליקוט ולא מתיימר להקיף הכל, וברצ"ה בחלק נוסף תהיינה גם השלמות רבות.

עיקר כוונתו היא להראות עד כמה רבותינו עמלו גם בנושאים חשבוניים.

תודה שוב על עזרתכם בעבר לפני שנים.

בברכה ובהצלחה, חילכם לאורייתא

ש.ב.


ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

בע"ה

מכתב של הרצל לאדמו"ר מגור ה"שפת אמת"

רשימה לפרשת בא

בשנת תר"ס (1900) קיבל האדמו"ר מגור, ה"שפת אמת", מכתב מבנימין זאב הרצל. המכתב היה מזוייף. למכתב היתה מצורפת מעטפה מבוילת עם כתובתו של הרצל בוינה.

לסיפור זה התוודעתי בעקבות פניה אלי של הרב זאב קרוב ז"ל, איש חינוך ורב פעלים, שנפטר השבוע. לזכרו אני מקדיש את רשימתי ובה רכזתי את כל הידוע לי על פרשה זו.

לציבור הרחב היה מוכר הרב זאב גם כאביו של אהרן קרוב, שיצא מחופתו לעזרת ישראל מיד צר ונפצע קשה מאד במבצע "עופרת יצוקה".

לפני כחמש שנים התקשר אלי הרב זאב וסיפר לי שראה מכתב ששלח הרצל לאדמו"ר מגור ה"שפת אמת".

– המכתב מופיע בספר "רגלי מבשר" (קלויזבורג תרפ"א 1921) עמוד כ ואילך,  ראו נא כאן. –

היתה לו הרגשה שהמכתב לא אמין וביקש ממני לבדוק זאת.

לאחר בדיקה השבתי לו שמדובר בזיוף. ישנה הכחשה רשמית, בת זמנו של המכתב, שפורסמה בעיתון המליץ -גליון 1501- מתאריך כג תמוז תר"ס (1900). זה לשונה:

שער עיתון המליץ. כג תמוז תר"ס (1900).

לאחר כמה ימים הוספתי וכתבתי לו:

שלום הרב זאב
יד ההשגחה גלגלה אלי היום את המאמר המצורף המועתק מספר פלונסק. המאמר
מתייחס לפגישות של רבנים עם האדמו"ר "שפת אמת" בנוגע לציונות. דואב
הלב לקרוא. בתוך התיאורים מוזכר המכתב של הרצל לאדמו"ר מגור והחשש הכבד
שהינו מזויף.  לקריאת המאמר ראו נא כאן.

במאי עסקינן? בזכרונות שכתב אברהם גרין (אחיו הגדול של דוד בן גוריון) על ביקור משלחת רבנים ציונים אצל ה"שפת אמת", ובהם פרק מיוחד על המכתב של הרצל.

לפי המסופר ה"שפת אמת" הראה לחברי המשלחת את המעטפה לדואר חוזר שקיבל מהרצל, כי את המכתב המקורי שלח לורשה ואצלו נשארה רק המעטפה.

 

המעניין הוא שנוסח המכתב המזוייף שהגיע לידי ה"שפת אמת", ומצוטט בספר "רגלי מבשר", אכן  כולל בסופו את המעטפה לדואר חוזר… וכך "כתב" הרצל:

הנני מקוה כי ראוים הדברים האלו הקצרים גם לקדושים לשום

לב עליהם, ומיחל הנני כי  יכבדני כבוד קדשו בתשובה

ברורה דרך מעטפה אשר אני מניח ר"פ [רצוף פה]

ואשאר מוקיר ומכבד את דברי קדשו

בנימין זאב (המכונה) דר. הרצל 

 

על אף ההכחשה הרשמית לעיל המעידה על זיופו של המכתב, הוא התפרסם בבמות שונות כמכתב אותנטי.

אני לא מצאתי פרסום משנת כתיבתו של המכתב, לא באחד מעתוני התקופה ולא כטופס עצמאי.

נוסח שלם של המכתב נדפס רק כעבור עשרים שנה, בספר "רגלי מבשר" (קלויזבורג תרפ"א 1921) עמוד כ ואילך.  ראו נא כאן.

וכן בבטאון של ציוני גרמניה " Jüdische Rundschau" (יידישע רונדשאו) בשנת 1922, גליון 1.

גם ר' אברהם יצחק ברומברג, בספרו על האדמו"ר "שפת אמת" (ירושלים תשי"א 1951) מתייחס אל המכתב כעובדה, וכותב שלא ידוע אם השפת אמת השיב להרצל על פנייתו.

א"י ברומברג. ציטוט מספרו על אדמו"ר שפת אמת

 

בעקבות דברי א"י ברומברג, חיפשתי בעיתון "הצפירה" בשנת 1899, הסרוק כולו במאגר עיתונות יהודית הסטורית, ולא מצאתי את המכתב.  גם ב- Jüdische Rundschau כתוב שהמכתב אמור [?] להתפרסם ב"הצפירה" בשנת 1899.

אשמח לקבל כל מידע נוסף על פרשה זו.

————————————————————-

* על יחסו של "השפת אמת" לציונות  כתב ר' ראובן  זכריה בגליון כט של צהר. ראו נא כאן.

 

שבת שלום

אבישי


נספח:

מכובדי  משה נחמני, מנהל ארכיון "אור האורות", הפנה אותי למכתב המופיע בספר "גאולת הארץ" לר' מרדכי אשכנזי, שנדפס בורשה בשנת תרס"ד (1904).

בפתיחת הספר, אחרי מכתבי הסכמות מרבנים חשובים, מופיע מכתב משנת תרנ"ט (1899) בחתימת "ועד הכולל של הקונגרס הציוני" ובשם הרצל. שם נכתב כי:

"כי לא נוכל אנחנו לפנות עתה  אל הרבנים והצדיקים אל כל אחד ואחד בפרטות אחרי שרבנים רבים לקחו חלק בהקונגרס השני והמה נוכחו כי דרכי חו"צ (חובבי ציון) לא רק אינם מתנגדים אל דתה"ק (דת תורתנו הקדושה) אך גם אינם נוגעים אף כחוט השערה בכל קדשי הדת…"

———————–

הרב ד"ר יצחק אלפסי, מראשי המדברים בחקר החסידות, בספרו היסודי "החסידות וארץ ישראל" (ירושלים, הוצאת שם, תש"ע, עמ' 84) כותב בהערה:

"לאחרונה אף פורסמה "תשובתו" של בעל שפת אמת להרצל – "על משמרת חומותינו", ט' באדר תשט"ו ע' רפ"ח אולם זיופו ניכר לעין…"

——————————

בחוברת "לאורו", גל' 18 פרשת בשלח תשע"ח, כתב הרב פרופ' נריה גוטל שליט"א תגובה למאמר קודם על היחס הראוי להרצל.

למען הסרת "אות הקלון" הדברים מובאים כאן ככתבם וכלשונם.

 

 

ספריית הרמב"ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

rambaml1@gmail.com

 

%d בלוגרים אהבו את זה: